Riešenie hlavných environmentálnych výziev – ako je zmiernenie dopadov klimatickej zmeny, znečistenie životného prostredia, odpadové hospodárstvo, ochrana biodiverzity a nedostatok prírodných zdrojov – vytvára komplexné regulačné prostredie, ktoré ovplyvňuje podnikanie našich klientov. Posun k obnoviteľnej energii a čistým technológiám vedie nielen k vzniku nových odvetví, ale zároveň si vyžaduje aj orientáciu v meniacich sa regulačných rámcoch. Rovnováha medzi ekonomickým rastom a environmentálnou udržateľnosťou si vyžaduje jasnú a efektívnu legislatívu v oblasti povoľovacích konaní, ktorá bude zárukou dôkladného posúdenia a spravodlivého postupu bez negatívneho dopadu na inovácie.

Vďaka našim skúsenostiam sme v ideálnej pozícii, aby sme našim klientom pomohli zorientovať sa v tejto komplexnej problematike. Naše služby zahŕňajú vypracovanie legislatívnych a regulačných rámcov, zastávanie záujmov klientov počas verejných konzultácií, interpretáciu mnohovrstevných predpisov, vypracovanie štúdií o právnej uskutočniteľnosti strategických projektov, poradenstvo pri posudzovaní vplyvu na životné prostredie, uľahčovanie interakcií s vládnymi orgánmi za účelom získania potrebných povolení, ako aj obranu voči nezákonným rozhodnutiam s cieľom zjednať spravodlivú nápravu.

Okrem toho poskytujeme aj usmernenie v oblasti udržateľného rozvoja a spoločenskej zodpovednosti firiem, a to najmä v rámci rozvíjajúceho sa európskeho rámca, ktorý sa týka environmentálnych, spoločenských a riadiacich (ESG) noriem. To zahŕňa odborné znalosti v oblasti vykazovania  udržateľnosti podniku, zverejňovania informácií o udržateľnosti v sektore financií  a uplatňovania európskej zelenej taxonómie na klasifikáciu udržateľných hospodárskych činností. 

Významné spolupráce

S globálnym výrobcom automobilov pri rôznych aspektoch EIA v súvislosti s jeho investíciou na Slovensku na zelenej lúke v hodnote presahujúcej  1 miliardu eur.

So spoločnosťou Slovenské elektrárne pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie, v súvislosti s projektom dostavby jadrovej elektrárne Mochovce –  otázky týkajúce sa požiadaviek Aarhuského dohovoru, hodnotenia EIA atď.

So spoločnosťou GLP pri rôznych aspektoch EIA súvisiacich s ich projektom v prominentnej logistickej oblasti v blízkosti bratislavského letiska.

So spoločnosťou Slovenské elektrárne pri rôznych aspektoch EIA súvisiacich so zmluvami na dodávku a výrobu jadrového paliva.

So spoločnosťou Národná diaľničná spoločnosť v spore proti ministerstvu životného prostredia týkajúcom sa rozhodnutia EIA.

So spoločnosťou EOSA pri komplexnej revízii poistných zmlúv na environmentálne riziká a škody v prísne regulovanom ropnom priemysle.

So spoločnosťou SpS (dcérska spoločnosť Transpetrolu) ohľadom kompletného environmentálneho a licenčného rámca súvisiaceho s uskladnením ropy pre Agentúru pre núdzové zásoby ropy.

So spoločnosťou CRH pri environmentálnych otázkach súvisiacich s akvizíciou určitých aktív Holcim Lafarge s celkovou hodnotou 6,5 miliardy EUR.

So spoločnosťou BSP Schwechat pri rôznych otázkach environmentálneho práva súvisiacich s výstavbou ropovodu, ktorý mal spájať systém Družba s rafinériou Schwechat v Rakúsku.

So spoločnosťou Zentiva pri environmentálnych otázkach súvisiacich s predajom výrobného podniku na Slovensku.