Rýchly technologický pokrok, rastúce environmentálne obavy a rôzne geopolitické a ekonomické posuny rozhodujú o podobe ambicióznych vládnych politík a legislatívnych reforiem. Pre etablované podnikateľské prostredie predstavujú tieto zmeny príležitosti aj výzvy zároveň. Pre úspech firiem je kľúčová proaktívna spolupráca s vládami s cieľom poskytnúť im cenné poznatky súkromného sektora, ktoré vyplývajú z každodenného riadenia komplexných systémov. Táto spolupráca je obzvlášť dôležitá pre spoločnosti pôsobiace v rámci trhu Európskej únie. Práve tam je totiž nevyhnutné dobre porozumieť vzájomnej interakcii medzi inštitúciami Európskej únie a členskými štátmi.

Máme skúsenosti so spoluprácou s vládnym aj súkromným sektorom. Vďaka tomu vieme pomôcť našim klientom porozumieť vládnym procesom na Slovensku, sledovať a posudzovať vývoj legislatívy, reagovať na legislatívne návrhy a efektívne sa podieľať na legislatívnom procese. Náš tím implementuje osvedčené stratégie na minimalizáciu nepriaznivých dopadov legislatívy prostredníctvom posúdenia súladu s ústavným a európskym právom a presadzovania záujmov klienta.

Vďaka medzinárodnému zázemiu nášho seniorného tímu, vrátane skúseností z Londýna, Bruselu a Paríža, disponujeme širokou sieťou spolupracujúcich partnerov v rôznych jurisdikciách. To nám umožňuje spolupracovať s odborníkmi, ktorí majú expertízu potrebnú pre efektívne hodnotenie navrhovaných opatrení a ich analýzu z komparatívnej perspektívy.

Významné spolupráce

So Slovenskou republikou pri implementácii legislatívnych zmien v štruktúre držby núdzových zásob ropy.

So Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky pri zmenách zákona o štátnych rezervách

So spoločnosťou Transpetrol v spolupráci s PwC pri legislatívnych zmenách s cieľom vytvoriť daňovo priaznivé prostredie pre popredných svetových obchodníkov s ropou

So spoločnosťou eustream pri analýze legislatívneho návrhu na zavedenie diskriminačného zdanenia z pohľadu európskeho a slovenského práva a pri vyhodnotení možností jeho napadnutia

So spoločnosťou Transpetrol pri rôznych aspektoch legislatívy o verejnom obstarávaní, vrátane dôsledkov rozsiahlych legislatívnych reforiem na obstarávacie a zmluvné procesy klienta.

So spoločnosťou Slovenské elektrárne pri rôznych návrhoch legislatívnych zmien v oblasti stavebníctva, životného prostredia, povoľovacích procesov a energetiky