Rýchly rozvoj technológií naprieč mnohými sektormi si vyžaduje stále viac technologicky zdatných a v problematike zorientovaných právnych špecialistov. Dnešní právnici so zameraním na technológie musia disponovať hĺbkovými vedomosťami o dizajne produktov, dátových tokoch, vzťahoch so subdodávateľmi a prevádzkových procesoch –ďaleko nad rámec základného pochopenia obchodných vzťahov a štandardov na trhu.

V reakcii na tieto posuny úzko spolupracujeme s technickými a vývojovými tímami našich klientov, ako aj ich manažmentom, čo zásadne prispieva k rozvoju našej odbornosti a zvyšovaniu kvality nášho poradenstva. Naše skúsenosti zo širokej škály priemyselných odvetví vrátane telekomunikácií, energetiky, priemyselnej výroby, obrany, dopravy a technológií vo finančníctve nám pomáhajú sa efektívne orientovať v zložitom technologickom prostredí.

Technológie

Naša technologická prax zahŕňa rozsiahlu transakčnú prácu, financovania a investície, duševné vlastníctvo, pracovnoprávne otázky, reguláciu a compliance. Klientom tiež pomáhame s lokálnymi a medzinárodnými zmluvami s verejným sektorom,  integráciami ich technológií, rámcami pre zákaznícke testy, ako aj s vývojom a navrhovaním nových produktov.

Duševné vlastníctvo

Naše služby v oblasti duševného vlastníctva pokrývajú celý životný cyklus inovácií a kreativity v komerčnom prostredí. To zahŕňa nastavovanie rámcov pre tvorbu, ochranu a správu duševného vlastníctva, manažovanie akvizícií, predajov, zdieľania a licencovania duševného vlastníctva, ako aj zastupovanie klientov v sporoch súvisiacich s duševným vlastníctvom. Široké skúsenosti a komplexné odborné znalosti v oblasti ochrany duševného vlastníctva, ktoré sme získali prácou pre klientov vo farmaceutickom sektore a technologických oblastiach, následne využívame aj v širšom spektre projektov, vrátane sektorov M&A a nehnuteľností.

Ochrana súkromia

Ochrana súkromia a osobných údajov je relevantná pre všetky sektory. Naša firma poskytuje odborné poradenstvo v oblasti ochrany súkromia pre všetky oblasti našej praxe, pokrývajúc široké spektrum súvisiacich problémov. Naša práca zahŕňa aj vývoj compliance stratégií, posudzovanie spracovateľských činností a implementáciu ich zmien. Pri zabezpečovaní súladu klientov so zákonmi komunikujeme s dotknutými osobami a úradmi a poskytujeme poradenstvo ohľadom trhových best practices. Naše schopnosti poskytovať odbornú a praktickú podporu zvyšuje aj spolupráca s technickými bezpečnostnými poradcami.

Významné spolupráce

Technológie

S predávajúcim pri predaji výrobnej skupiny SPINEA, patriacej vo svojom sektore medzi troch najlepších výrobcov ložísk na svete, konglomerátu Timken kótovanému na americkej burze.

So spoločnosťou Timken, svetovým lídrom v oblasti výroby ložísk, pri akvizícii spoločnosti GGB Bearing Technology od EnPro Industries

So spoločnosťou Slovenské elektrárne pri dostavbe jadrovej elektrárne.

So spoločnosťou Slovenské elektrárne v súvislosti so zvýšením výkonu blokov 1 a 2 jadrovej elektrárne Mochovce.

So spoločnosťou SEC Technologies pri významných obstarávacích zmluvách, ktoré sa týkali predaja ich unikátnych aktívnych detektorov chemických bojových látok a toxických priemyselných chemikálií Slovenskej republike, ako aj ozbrojeným silám a civilným službám v iných európskych krajinách a v zámorí.

So spoločnosťou pre tepelné technológie ohľadom kompletného súboru zmluvných podmienok pre inštaláciu, prevádzku a údržbu jej inovatívnych mobilných jednotiek na výrobu tepla z obnoviteľných zdrojov, umožňujúcich plynulé prepínanie s existujúcimi konvenčnými zdrojmi tepla.

Duševné vlastníctvo

So spoločnosťou Zentiva ohľadom prevoditeľnosti a opätovnej registrácie stoviek patentových práv, ochranných známok, názvov domén, softvérových licencií a iných práv duševného vlastníctva, ktoré sa týkali farmaceutických produktov vo viac ako 50 krajinách.

So spoločnosťou LX Hausys Ltd., súčasť skupiny LX Corporation ohľadom medzinárodných otázok registrácie ochranných známok súvisiacich s ich investíciou do slovenskej automobilovej spoločnosti.

So spoločnosťou GLP pri štruktúrovaní a zazmluvňovaní rôznych úrovní licencií a sublicencií práv duševného vlastníctva pre projektovú dokumentáciu, pre prípady jej vlastného, klientskeho alebo zmiešaného použitia.

So slovenskou technologickou spoločnosťou pri nastavovaní organizačnej štruktúry a zmlúv so zamestnancami a externými spolupracovníkmi pre jej výskumné a vývojové oddelenie, na zabezpečenie riadneho vzniku, nadobudnutia a ochrany interných práv duševného vlastníctva, vrátane patentovateľných vynálezov.

So spoločnosťou Gunpowder pri rôznych licenčných a autorskoprávnych otázkach, vrátane zastupovania v sporoch o nárokoch z porušenia práv duševného vlastníctva pred súdom.

Ochrana súkromia

So spoločnosťou Slovenské elektrárne pri riadení ich súladu s GDPR, vrátane prípravy internej GDPR dokumentácie, integrácie s predpismi o informačnej bezpečnosti a redizajnu spracovateľských činností. Poradenstvo v otázkach vnútroskupinových vzťahov, ako je prevádzka centier zdieľaných služieb a podpora dcérskych spoločností.

So spoločnosťou Transpetrol pri riadení ich súladu s GDPR, revízii interných dokumentov v súlade s novými štandardmi GDPR a zosúladení s inými internými politikami.

S medzinárodnou farmaceutickou spoločnosťou pri nastavovaní interných postupov pre spracovanie osobných údajov zamestnancov a zabezpečenie súladu prenosov údajov tretím stranám.

S americkým nadnárodným technologickým konglomerátom pri posúdení legislatívy a postupov týkajúcich sa uplatňovania práv podľa nariadenia o digitálnych trhoch zo strany súkromných osôb na Slovensku.

S jednou z najväčších kozmetických spoločností na svete ohľadom spracovania osobných údajov na Slovensku aj v zahraničí, a ohľadom prenosov údajov a súladu s GDPR v