Poznáme výzvy, ktoré pre firmy prinášajú súdne spory a sme odhodlaní prostredníctvom strategických právnych krokov chrániť vaše záujmy. Disponujeme skúseným tímom, ktorý rieši zložité a rizikové spory na všetkých stupňoch slovenských súdov, ako aj pred slovenskými úradmi a inštitúciami a súdmi Európskej únie. Zastupujeme žalobcov aj žalovaných v širokej škále obchodných, správnych a občianskoprávnych sporov. Naše rozsiahle skúsenosti využívame aj v arbitráži a dopĺňame ich cielenou spoluprácou s globálnymi expertmi.

Už od začiatku starostlivo nastavíme strategickú pozíciu vášho prípadu a často tak protistranu motivujeme k snahe o dosiahnutie urovnania. Tento proaktívny prístup nám pomáha vyhnúť sa dlhotrvajúcim súdnym sporom, ktoré môžu mať nepriaznivý dopad na vaše podnikateľské aktivity. Naším cieľom je dosiahnutie takej dohody, ktorá efektívne rieši daný spor a podporuje vaše dlhodobé obchodné zámery.

Proaktívne riadenie rizík a dodržiavanie predpisov je kľúčové pre minimalizáciu rizík spojených so súdnymi spormi. Na zmiernenie možných negatívnych dopadov používame adekvátne právne kroky, vďaka ktorým sa vy môžete sústrediť na riadenie a rast vašej firmy.

Obchodné a občianskoprávne spory

Poskytujeme strategické služby v oblasti súdnych sporov, ktoré pokrývajú zmluvné záležitosti, otázky zodpovednosti za škodu ako aj ďalšie relevantné oblasti.

Arbitráž

Našich klientov zastupujeme vo významných obchodných arbitrážach, ktoré sa konajú prostredníctvom popredných arbitrážnych inštitúcií, vrátane ICC a VIAC. Poskytujeme tiež poradenstvo v oblasti štruktúrovania cezhraničných investícií s cieľom zvýšiť ochranu podľa medzinárodných zmlúv.

Spory v oblasti hospodárskej súťaže

Náš tím rieši spory týkajúce sa protisúťažného konania a poskytuje obhajobu v konaniach pred Protimonopolným úradom. Pomáhame pri uplatňovaní nárokov na náhradu škody, pričom osobitne riešime aj otázky štátnej pomoci v konaniach pred Európskou komisiou a národnými súdmi.

Spory v stavebníctve

Naši právnici majú skúsenosti so zastupovaním rôznych zainteresovaných strán v stavebnom priemysle. Vďaka týmto skúsenostiam dokážeme šikovne pracovať s veľkým množstvom vysoko technických a zložitých údajov, sústrediac sa na jednotlivé procesné kroky súdneho sporu— od prípravy nárokov a žalôb až po zabezpečenie odborných znaleckých posudkov a vedenie súdneho konania.

Verejné obstarávanie a fondy EÚ

Našim klientom pomáhame počas celého procesu verejného obstarávania a v prípadoch týkajúcich sa správy a využitia európskych fondov, a to vrátane zastupovania pred Úradom pre verejné obstarávanie, vnútroštátnymi súdmi, európskymi súdmi a počas vyšetrovania Európskej komisie.

Spory v energetike

Vďaka silnému zázemiu v energetickom sektore riešime zložité spory zahŕňajúce otázky regulácie, zmluvné otázky a zmluvy o dodávkach, pričom zohľadňujeme pravidlá Európskej únie a cezhraničné právne aspekty.

Regulačné spory

Disponujeme hlbokými znalosťami v regulovaných odvetviach, ako sú poisťovníctvo a telekomunikácie, a práve preto zastupujeme klientov v sporoch so štátnymi a európskymi orgánmi (vrátane EIOPA), ako aj pred vnútroštátnymi a európskymi súdmi.

Bankroty a reštrukturalizácie

Špecializujeme sa na spory vyplývajúce z insolvenčných konaní a za účelom efektívneho zvládnutia finančných problémov a zotavenia poskytujeme strategické poradenstvo dlžníkom aj veriteľom v domácich a cezhraničných prípadoch.

Spory  v sektore nehnuteľností 

Riešime spory týkajúce sa nehnuteľností vrátane vlastníckych práv,  užívacích práv k pozemkom, financovania, poistenia, komerčných nájmov, nárokov vyplývajúcich zo záruk a vymáhania zmluvných ustanovení.

Významné spolupráce

S majiteľom a developerom Národného futbalového štadióna v niekoľkých významných sporoch pred slovenskými súdmi a Európskym súdnym dvorom, ktorých predmetom boli aj komplexné otázky verejného obstarávania a štátnej pomoci.

So spoločnosťou Slovenské elektrárne pri otázkach slovenského a európskeho práva a v rôznych súdnych a správnych konaniach.

S Národnou diaľničnou spoločnosťou ohľadom viacerých sporoch vysokej hodnoty, vrátane medzinárodných konaní pred Komisiou na rozhodovanie sporov, súdnych konaní a urovnaní.

So spoločnosťou Novis v konaniach proti viacerým národným regulátorom, vrátane sporov na rôznych úrovniach národných obchodných, správnych a ústavných súdov, ako aj na Európskom súdnom dvore a Odvolacej rade.

So spoločnosťou NAFTA ohľadom otázok slovenského práva v súvislosti so sporom  týkajúcim sa revízie cien skladovania plynu, ktorý sa rozhodoval podľa pravidiel VIAC.

S mestom Bratislava v niekoľkých významných sporoch týkajúcich sa nárokov na náhradu škody tretích strán v súvislosti so stavebnými projektmi a spoločnými investíciami.

S AVEA, asociáciou zastupujúcou viac ako 400 veriteľov spoločnosti Arca Investments, ktorí držia zmenky v celkovej hodnote viac ako 3,7 miliardy CZK, v cezhraničných insolvenčných konaniach spoločnosti Arca Investments prebiehajúcich na Slovensku a v Českej republike.

So slovenským telekomunikačným úradom pri sporoch týkajúcich sa poskytovania národných roamingových služieb novému mobilnému operátorovi, a facilitovaní dohody so všetkými hlavnými mobilnými operátormi na Slovensku.

S dodávateľom  pri riešení sporov expertom a v arbitrážnom  konaní podľa pravidiel ICC v Ženeve, ktoré sa týkali výstavby úseku diaľnice na Slovensku a jeho nárokov voči koncesionárovi.

S Ministerstvom dopravy v spore s Európskou komisiou, ktorý sa týkal DPH výdavkov spojených s modernizáciou električkových tratí v Košiciach, projektu financovaného z fondov Európskej únie.

S klientom v dvoch žalobách proti Slovenskej republike o náhradu škody vyplývajúcej z prijatia legislatívy týkajúcej sa hybridných poštových služieb v rozpore s právom EÚ.

Ocenenia a rebríčky

Legal500 2024