Trhy sú dnes nepredvídateľné a ekonomické cykly môžu viesť k častejšiemu výskytu krízových situácií v rôznych odvetviach. Tieto výzvy predstavujú pre zúčastnené strany jedinečné riziká aj príležitosti.

Náš tím vie klientov previesť cez náročné situácie bez ohľadu na to, či v nich zastupujeme dlžníkov, alebo pomáhame investorom a veriteľom využiť tieto príležitosti. Máme rozsiahle skúsenosti s prácou pre  zainteresované strany, ktoré čelia finančným problémom, a úzko spolupracujeme s kolegami v oblasti financií, korporátneho práva, riešenia sporov a regulačnej praxe. Tento komplexný prístup nám umožňuje pristupovať k otázkam reštrukturalizácie a insolvencie strategicky a tak pomáhať našim klientom maximalizovať návratnosť, minimalizovať riziká a dosiahnuť optimálne výsledky.

Našich klientov zastupujeme vo všetkých aspektoch reštrukturalizácie a insolvencie, a to ako v súdnom, tak aj v mimosúdnom prostredí, vrátane získavania dlhového a vlastného kapitálu, reorganizácie a refinancovania dlhov, M&A vo finančných ťažkostiach, likvidácií, vyšetrovaní, insolvenčných súdnych sporov a povinností štatutárov. Medzi našich klientov patria dlžníci aj veritelia, sú to korporácie, fondy, banky a ďalšie finančné inštitúcie, ako aj spoločnosti a investori, ktorí sa zaujímajú o podiely v podnikoch vo finančných ťažkostiach.

Zastúpenie veriteľov

Zastupujeme veriteľov v zložitých domácich a cezhraničných insolvenčných konaniach, vrátane zastupovania vo veriteľských výboroch, s cieľom maximalizovať návratnosť ich pohľadávok pomocou strategických opatrení a rokovaní. Náš prístup zahŕňa negociáciu priaznivých reštrukturalizačných plánov, vyhľadávanie aktív a zastupovanie záujmov veriteľov na súde.

Zodpovednosť štatutárov

Náš tím pravidelne poskytuje vedeniu spoločnosti poradenské služby ohľadne jeho zodpovedností pri prekonávaní finančných problémov alebo pri jednaní s dlžníkmi, ktorí sa nachádzajú v nepriaznivej situácii. Poskytujeme strategické usmernenia za účelom dosiahnutia čo najpriaznivejšieho výsledku a zároveň sa staráme o zodpovedné plnenie zákonných povinností štatutárov a minimalizáciu osobnej zodpovednosti.

Získavanie dlhového a vlastného kapitálu

Našich klientov podporujeme pri získavaní dlhového alebo vlastného kapitálu prostredníctvom úverov, emisií dlhopisov a strategických investícií od oportunistických finančných alebo strategických investorov a zároveň zabezpečujeme, aby podmienky získaného kapitálu boli v súlade s ich finančnými cieľmi a trhovými podmienkami.

Úprava harmonogramu splátok a refinancovanie dlhov

Klientom pomáhame pri reštrukturalizácii ich existujúcich dlhov a vyjednávaní nových finančných podmienok. Ich finančnú situáciu sa snažíme zlepšiť prostredníctvom rokovaní s veriteľmi, vypracovávania reštrukturalizačných dohôd, koordinácie s finančnými inštitúciami za účelom zabezpečenia priaznivejších podmienok, ako aj pomocou vypracovania komplexných stratégií reštrukturalizácie, ktoré vedú k minimalizácii rizík a maximalizácii návratnosti.

M&A vo finančných ťažkostiach

Poskytujeme podporu klientom pri M&A ohľadom podnikov vo finančných ťažkostiach, pričom si uvedomujeme kľúčovú dôležitosť rýchleho uzatvorenia obchodu v takýchto situáciách. Náš tím pripravuje efektívne stratégie alokácie rizík, v rámci due diligence sa sústredí na dôležité aktíva a poskytuje usmernenia pri zvládaní rizík vyplývajúcich z posttransakčného vymáhania. 

Insolvenčné súdne spory

Zastupujeme klientov v insolvenčných súdnych sporoch, vrátane nárokovania prednostného postavenia, sporov o popieraní pohľadávok veriteľov a hlasovacích právach.

Významné spolupráce

S AVEA, združením zastupujúcim viac ako 400 veriteľov spoločnosti Arca Investments, ktorí držia zmenky v hodnote viac ako 3,7 mld. Kč, pri cezhraničných insolvenčných konaniach spoločnosti Arca Investments na Slovensku a v Českej republike.

S Erste Group Bank AG, Raiffeisen Bank International AG, Apollo (rôzne fondy), J.P. Morgan SE a ďalší v súvislosti s dočasným preklenovacím financovaním vo výške 160 mil. EUR a celkovou reštrukturalizáciou dlhu skupiny Schur Flexibles, čo viedlo k zníženiu nezaplateného dlhu o 400 mil. EUR.

So slovenskými energetickými spoločnosťami ohľadom regulačných obmedzení týkajúcich sa platieb, urovnaní a reštrukturalizácie dlhu v prípade spoločností, ktoré sa nachádzajú vo finančných ťažkostiach.

S AREA Property Partners pri ich kapitálovej a finančnej investícii do jedného z najsofistikovanejších zmiešaných realitných developmentov v strednej Európe, ktorý bol blízko krízovej situácie.

S prevádzkovateľom významného portfólia maloobchodných nehnuteľností v súvislosti s konkurzným konaním veľkého reťazca potravín.

So spoločnosťou EOSA pri uplatňovaní pohľadávok v reštrukturalizačnom konaní, vrátane ich zastupovania na súde pri rozhodovaní o popretých pohľadávkach v procese reštrukturalizácie.

S finančnou inštitúciou pri mimosúdnej reštrukturalizácii jej dlhov s veriteľmi.

So spoločnosťou Air Slovakia pri plánovanej reštrukturalizácii.

So spoločnosťou Goodman pri uplatňovaní nárokov v súvislosti s cezhraničnými insolvenčnými konaniami skupiny Rinder Gessellschaft m.b.H.

So spoločnosťou Lipovy Park pri štruktúrovaní a vyjednávaní odchodu z realitného developmentu v hodnote 10 mil. EUR a následne pri ich zastupovaní v konkurzných konaniach.

S medzinárodnou investičnou skupinou ako najväčším veriteľom v konkurzných konaniach, a to vrátane účasti vo veriteľskom výbore a následnej reštrukturalizácie po zastavení konkurzného konania.

S investorom pri analýze a ukončení investičnej zmluvy s konzorciom stavebných firiem z dôvodu insolvencie jedného člena, a to vrátane podrobnej analýzy cezhraničných insolvenčných opatrení.

So spoločnosťou TWS Tankcontainer-Leasing pri zvažovanej reštrukturalizácii vzájomných nárokov podľa zahraničného súdneho rozhodnutia, po ktorom nasledovalo vymáhanie a reštrukturalizácia v súvislosti s istou slovenskou spoločnosťou.

So slovenským investorom pri obhajobe proti insolvenčnému konaniu, ktoré požadovala skupina veriteľov proti cieľovej spoločnosti Energo Pribram.