Keďže požiadavky trhu a technologické zmeny sa neustále vyvíjajú, firmy dnes v snahe o udržanie kvalifikovaného personálu čelia zásadným výzvam. Ak chcú v tomto rýchlo sa meniacom prostredí zostať konkurencieschopné, kľúčové je pre ne práve efektívne manažovanie zamestnaneckých vzťahov. Uvedomujeme si, že generický prístup k otázkam ľudských zdrojov už dnes nestačí, a práve preto našim klientom poskytujeme praktické a na mieru šité poradenstvo, ktoré vyhovuje ich špecifickým potrebám.

Poradenské služby poskytujeme širokému spektru klientov, a to od významných aktérov v energetickom sektore s tisíckami zamestnancov až po inovatívne startupy a individuálnych podnikateľov. Klienti sa na našu podporu spoliehajú aj v tých najnáročnejších a najcitlivejších otázkach pracovného práva, keď sa situácia komplikuje a ide o veľa. 

Výkonný manažment

Náš tím má rozsiahle skúsenosti  s poskytovaním poradenstva členom predstavenstiev a vyšším riadiacim pracovníkom v citlivých otázkach pracovného práva a najnovších požiadavkách v oblasti korporátneho riadenia. Súčasťou tejto problematiky je aj zvládanie komplexných otázok, ktoré vznikajú v prípade, ak sú jednotlivci zároveň riadiacimi pracovníkmi aj členmi predstavenstva.

Organizačné štruktúry

V rámci veľkých organizácií sme navrhli sofistikované zamestnanecké štruktúry určené na zmiernenie rizík a ochranu pred potenciálnymi právnymi následkami spôsobenými neúmyselnými činmi zamestnancov. Súčasťou nášho prístupu je prepracovanie celých organizačných rámcov, definovanie jasných manažérskych úloh a konzistentné zavedenie nových politík na každej úrovni.

Inovatívne usporiadania

V reakcii na nedostatočnú úpravu ESOP-ov v národných predpisoch  sme sa spojili s našimi daňovými poradcami a spolu sme najmä v  oblasti private equity a venture kapitálu pripravili vhodné alternatívne ESOP rámce šité na mieru pre našich klientov. Podporujeme vás od fázy plánovania až po každodenný manažment týchto rámcov.

Zástupcovia zamestnancov

Sme vám k dispozícii aj pri manažovaní hromadných prepúšťaní alebo zložitých organizačných zmien, ktorých súčasťou sú aj rokovania s odbormi. Strategicky vás usmerníme  s cieľom, aby procesy prebehli hladko a podľa plánu.

Cezhraničné otázky pracovného práva

Máme skúsenosti s riadením  cezhraničných informačných a konzultačných procesov. Spolupracujeme so spoľahlivými partnermi v iných jurisdikciách, aby sme zabezpečili súlad s právnymi predpismi a vašimi obchodnými cieľmi.

Transakčné súvislosti

Zameriavame sa aj na pracovnoprávne aspekty obchodných transakcií, ako sú fúzie, akvizície a korporátne reštrukturalizácie. Dbáme na to, aby prechody pracovnoprávnych vzťahov prebehli bez problémov.

Ukončenie pracovného pomeru

Riešime aj citlivé záležitosti súvisiace s odchodom riadiacich pracovníkov, vrátane garden leave a iných  obmedzení po ukončení pracovného pomeru.

Duševné vlastníctvo

Náš právny tím sa tiež špecializuje na duševné vlastníctvo, čo je obzvlášť relevantné pri práci so startupmi alebo spoločnosťami so zameraním na výskum a vývoj. Postaráme sa o to, aby práva duševného vlastníctva boli  dobre podchytené a chránené.

Súlad s právnymi predpismi 

Dbáme na dodržiavanie predpisov a ochranu osobných údajov, aby ste mohli podnikať bez starostí a v súlade so zákonom.

Významné spolupráce

So spoločnosťou Grand Circle Cruise Lines pri cezhraničných pracovnoprávnych otázkach, ktoré sa týkali predovšetkým USA, Slovenska, Maďarska a Nemecka, a to v súvislosti s rôznymi pracovnoprávnymi záležitosťami ako aj otázkami sociálneho a zdravotného poistenia a stálej prevádzkarne.

So spoločnosťou PricewaterhouseCoopers International Limited spolu s Linklaters London pri cezhraničných ako aj lokálnych otázkach pracovného práva, ktoré súviseli s prevodom aktív spojených s global mobility biznisom PwC na americký private equity fond Clayton, Dubilier & Rice (CD&R).

So spoločnosťou SmartHead pri cezhraničných pracovnoprávnych otázkach týkajúcich sa globálnej expanzie ich tímu, ktorá je kľúčová pre úspešnú realizáciu ich medzinárodnej akcelerácie.

S veľkou slovenskou korporáciou pri komplexnom zhodnotení schémy zodpovedností vrcholového manažmentu a revízii súvisiacich interných predpisov.

So spoločnosťou Pixel Federation pri vytváraní motivačného programu pre zamestnancov.

So spoločnosťou Gate 1 Travel Slovakia pri cezhraničných pracovnoprávnych otázkach, ktoré sa týkali najmä USA, Slovenska a Nemecka, a to v súvislosti s rôznymi pracovnoprávnymi záležitosťami ako aj otázkami sociálneho a zdravotného poistenia a stálej prevádzkarne.

So spoločnosťou PEWAS Innovative Chemistry pri vytváraní viacstrannej ESOP schémy pre kľúčových akcionárov.

So spoločnosťou SEC Technologies pri komplexnej zmene ich organizačnej štruktúry, a to vrátane redizajnu a implementácie nových kaskád kompetencií a zodpovednosti.

So spoločnosťou Air Slovakia pri pracovnoprávnych záležitostiach týkajúcich sa pracovných zmlúv, konzultačných zmlúv, ukončenia pracovnoprávnych vzťahov a rokovaní s odbormi.

So spoločnosťou Sanofi Group pri rôznorodých pracovnoprávnych otázkach, ako aj pri súvisiacich sporoch a kolektívnych vyjednávaniach, a to  vrátane záležitostí týkajúcich sa Európskej zamestnaneckej rady.

So spoločnosťou NAFTA pri pracovnoprávnych otázkach súvisiacich s ich korporátnou reorganizáciou.

So spoločnosťou MOL Energy Trade pri nastavovaní interných pracovnoprávnych predpisov, príprave pracovných a manažérskych zmlúv, ako aj pri rôznych záležitostiach týkajúcich sa konkurenčných doložiek a tzv. garden leave.

So spoločnosťou VEMEX ENERGO ohľadom vplyvu organizačných zmien na ich pracovnú silu na Slovensku.

Ocenenia a rebríčky

Legal500 2024