Nehnuteľnosti tvoria jeden zo základných pilierov moderného podnikania a každodenného života a poskytujú nám priestor, kde pracujeme, žijeme a stretávame sa. Slovenské sektory obchodných a priemyselných realít záslužne napĺňajú tieto úlohy v prostredí ovplyvňovanom ekonomickými výkyvmi a investičnými trendmi. Napriek výzvam, ako sú vysoké úrokové sadzby a opatrné ekonomické prognózy na rok 2024, sa tieto sektory naďalej prispôsobujú a vyvíjajú, poháňané trvalým dopytom a strategickými reakciami na vývoj trhu.

Náš právny tím má bohaté skúsenosti s poskytovaním podpory domácim aj medzinárodným developerom a realitným investorom na celom Slovensku. Manažujeme široké spektrum projektov a transakcií, od developmentu, akvizície a predaja administratívnych budov a priemyselných areálov, až po logistické centrá, nákupné centrá, rezidenčné komplexy, hotely a multifunkčné realitné objekty.

Poskytujeme komplexné poradenstvo vo všetkých fázach realitných projektov. Naše služby zahŕňajú poradenstvo pri akvizíciách nehnuteľností, dohľade nad dizajnom a developmentom, riadení procesov výstavby nehnuteľností a pri riešení prevádzkových a komerčných otázok. Okrem toho pomáhame aj pri zmenách projektovej štruktúry, vzniku spoločných podnikov a pri predajoch nehnuteľností.

V úzkej spolupráci s našimi klientmi im pomáhame zabezpečovať napĺňanie ich strategických cieľov, využívať trhové príležitosti a vysporiadať sa s každou výzvou, ktorá sa vyskytne.

Výstavba

Náš tím odborne sprevádza stavebné projekty od začiatku až do konca, spravuje obstarávanie, ich zmluvnú agendu a rieši spory, aby zabezpečil ich včasné dokončenie. Využívame naše bohaté skúsenosti, aby sme investorom pomohli znižovať riziká bez navyšovania nákladov.

Životné prostredie a povoľovacie konania

Vykonávame právne štúdie uskutočniteľnosti, orientujeme sa v environmentálnych predpisoch, zabezpečujeme potrebné povolenia a napádame nezákonné rozhodnutia, pričom držíme krok s neustálym legislatívnym vývojom. Náš proaktívny prístup pomáha klientom dodržiavať predpisy a zabezpečuje efektívne napredovanie ich projektov.

Prevádzka a správa aktív

Dôverne poznáme realitné portfóliá našich klientov. Vďaka tomu prinášame cenné skúsenosti ohľadom prevádzky a správy aktív, čo nám umožňuje poskytovať poradenstvo šité na mieru, ktoré vedie k optimalizácii výnosov a hodnoty nehnuteľností.

M&A

Zo skúseností vieme, ako dôležité je strategické právne a daňové nastavenie realitných transakcií pre ich úspech. Náš prístup prispôsobujeme tak, aby sme efektívne napĺňali komerčné ciele našich klientov.

Prenájom

Vlastníkom nehnuteľností pomáhame optimalizovať proces prenajímania a naše podrobné znalosti ich projektov využívame pri príprave spoľahlivých stratégií prenájmu. Vďaka tomu sa naši klienti môžu na nás spoľahnúť pri bezproblémovom uzatváraní svojich nájomných zmlúv.

Spoločné podniky a štruktúrovanie

Máme bohaté skúsenosti v štruktúrovaní realitných transakcií, vrátane spoločných podnikov (joint ventures) medzi investormi a developermi. Pri našom strategickom poradenstve využívame aj poznatky a skúsenosti daňových expertov, s ktorými dlhodobo spolupracujeme. Vďaka tejto spolupráci dokážeme štruktúru realitných projektov efektívne nastavovať a upravovať z právneho aj daňového hľadiska.

Financovanie

Poskytujeme poradenstvo pri financovaní akvizícií nehnuteľností, financovaní developmentu, refinancovaní a komplexnom financovaní stavebných projektov v energetickom sektore. Svojimi odbornými znalosťami pomáhame klientom nájsť tie najlepšie finančné riešenia a uľahčujeme zložité finančné rozhodovanie.

Projekty v ťažkostiach

Podporujeme klientov v náročných situáciách, a to vrátane akvizícií alebo predajov aktív vo finančných ťažkostiach, alebo pri ukončení a vysťahovaní problémových nájomcov. 

Spory

Riešime spory s úradmi týkajúce sa povolení, ako aj spory medzi zmluvnými stranami, vrátane zložitých medzinárodných prípadov vyplývajúcich z FIDIC zmlúv. Zastupujeme klientov v súdnych konaniach, na arbitráži, ako aj pri alternatívnom riešení sporov pred KRS a pri mimosúdnych urovnaniach.

Významné spolupráce

So spoločnosťou GLP ohľadom celého životného cyklu ich projektov,  pri významnej expanzii ich existujúceho logistického parku v Senci, ako aj pri prenájme a správe nehnuteľností pre parky GLP

S majiteľom a developerom Národného futbalového štadióna v Bratislave ohľadom rôznych otázok týkajúcich sa jeho developmentu, ktorý zahŕňal modernú športovú infraštruktúru, ako aj  rezidenčné a výškové administratívne zložky

So spoločnosťou GLP pri akvizícii a konsolidácii cca 330 000 m² pozemkov pre nové realitné projekty v  blízkosti bratislavského letiska

S prenajímateľom pri štruktúrovaní a vyjednávaní dlhodobej nájomnej zmluvy pre približne 60 obchodov a supermarketov po predaji siete potravín CBA Slovensko

S rakúskou Anadi Bank pri financovaní multifunčného komerčného komplexu v Bratislave

S AREA Property Partners pri investícii do jedného z najväčších realitných projektov na Slovensku, ktorý združoval maloobchodné, hotelové, kancelárske a rezidenčné priestory

So spoločnosťou FM Reality pri financovaní a výstavbe novej rezidenčnej oblasti v západnej časti  Bratislavy

So spoločnosťou GLP ohľadom otázok v súvislosti s EIA pre ich projekt vo významnej logistickej oblasti blízko bratislavského letiska

So spoločnosťou Queensway Restaurants Slovakia pri výstavbe nových prevádzok pre globálny reťazec rýchleho občerstvenia v prémiových lokalitách na Slovensku

S private equity skupinou pri predaji portfólia nákupných centier na západnom a južnom Slovensku

S globálnym automobilovým výrobcom pri investičnom projekte na zelenej lúke pre nový výrobný závod, vrátane zmluvných dojednaní s hlavným dodávateľom

S Národnou diaľničnou spoločnosťou vo viacerých sporoch vysokej hodnoty, vrátane medzinárodných konaní, súdnych konaní a urovnaní.

S mestom Bratislava pri významných súdnych sporoch týkajúcich sa nárokov na náhradu škody tretích strán spojených so stavebnými projektmi a spoločnými investíciami

S českou bankou pri refinancovaní realitného rozvojového projektu v centre Bratislavy

S Národnou diaľničnou spoločnosťou v súvislosti s rôznymi fázami veľkých infraštruktúrnych projektov na Slovensku, vrátane úsekov diaľnic D1 a R2

So spoločnosťou Slovenské elektrárne pri vývoji a dokončení jadrovej elektrárne Mochovce

S globálnym inštitucionálnym investorom pri implementácii, štruktúrovaní, prevádzke a správe prenájmov v portfóliu spravovanom AXA REIM

Ocenenia a rebríčky

Chambers Europe 2024

Legal500 2024