Aby sme vedeli zabezpečiť, že vaša firma dokáže rýchlo a efektívne reagovať na vzniknuté problémy, špecializujeme sa na proaktívne riadenie rizík a prevenciu kríz. 

Namiesto rozsiahlych krízových plánov, ktoré často vôbec nevyužijete, sa snažíme uplatniť praktický a pragmatický prístup.  Do každodenného fungovania vašej firmy vnesieme pružné a flexibilné stratégie, pričom kladieme dôraz na pravidelné vyhodnocovanie rizík a efektívne riešenie problémov. Takáto príprava pomáha predchádzať krízam a zároveň pripravuje vašu organizáciu na efektívne zvládanie neočakávaných výziev. Vďaka tomu dokáže v prípade krízy váš tím problémy riešiť rýchlo a premyslene a naplniť očakávania všetkých zainteresovaných strán, ktorí sa dnes dožadujú okamžitej komunikácie.

Naši partneri majú skúsenosti s riadením kríz, vedia včas identifikovať potenciálne problémy a v závislosti od situácie poskytnúť strategické usmernenia.  Týmto prístupom prispejú k plynulej prevádzke vášho podniku a vaša spoločnosť si zachová pozíciu spoľahlivého a odolného lídra na trhu.

Počas krízových situácií sa sústredíme na rýchle a cielené riešenia zamerané na stabilizáciu, ozdravenie a posilnenie vašej organizácie. Následne vám pomáhame učiť sa z týchto skúseností a integrovať získané poznatky do fungovania vašej spoločnosti tak, aby bola silnejšia a odolnejšia.

Riadenie

ESG

Aktivizmus akcionárov

Dodávateľský reťazec

Sankcie

Finančná kríza 

Kybernetické riziká

Ochrana údajov

Neohlásené inšpekcie a hospodárska súťaž

Interné vyšetrovanie

Pracovná sila

Whistleblowing

Významné spolupráce

S veľkou slovenskou korporáciou v súvislosti s opatreniami na zabezpečenie dodržiavania medzinárodných sankcií, protikorupčných a opatrení proti podvodom, dodržiavania pravidiel hospodárskej súťaže, zákonov týkajúcich sa oznamovateľov protispoločenskej činnosti a iných slovenských a európskych právnych štandardov.

So spoločnosťou Transpetrol v súvislosti s reakciami na krízové situácie, ako sú alternatívne medzinárodné trasy dodávok ropy, neotestované návrhy spätného toku ropy, prerušenie podnikania v dôsledku medzinárodných sankcií a nečakané zrušenia cezhraničných infraštruktúrnych projektov.

So spoločnosťou Novis v regulačných konaniach proti viacerým národným regulátorom, vrátane sporov na rôznych úrovniach národných obchodných, správnych a ústavných súdov, ako aj na Európskej súdnom dvore a Odvolacej rade.

So spoločnosťou eustream v súvislosti s navrhovaným novým diskriminačným zdanením týkajúcim sa prepravnej siete, vyhodnotením jeho súladu s právom EÚ a slovenskou ústavou a presadzovaním pozícií klienta počas legislatívneho procesu.

So spoločnosťou Transpetrol v súvislosti s jej povinnosťami týkajúcimi sa kybernetickej bezpečnosti voči Národnému bezpečnostnému úradu vzhľadom na jej status prevádzkovateľa kritickej infraštruktúry.

So spoločnosťou Zentiva pri riešení dlhodobého špekulatívneho aktivizmu akcionárov a úspešnom zvládnutí niekoľkých súvisiacich sporov.

S veľkou slovenskou korporáciou v súvislosti s komplexným manažmentom súladu v oblasti GDPR.

S veľkou slovenskou korporáciou v súvislosti s komplexným vyhodnotením zodpovednostnej štruktúry na troch najvyšších manažérskych úrovniach.

So spoločnosťou NAFTA ohľadom zmien v regulácii týkajúcej sa skladovania plynu zavedených v reakcii na plynovú krízu v roku 2009 a ich vplyve na existujúce zmluvy o skladovaní plynu.

S AVEA, asociáciou zastupujúcou viac ako 400 veriteľov spoločnosti Arca Investments, ktorým patria zmenky v celkovej hodnote viac ako 3,7 miliardy CZK, v cezhraničných insolvenčných konaniach spoločnosti Arca Investments prebiehajúcich na Slovensku a v Českej republike.