Pôsobnosť úradov v regulovaných oblastiach sa stále viac rozširuje, rovnako ako aj ich aktivity pri vyšetrovaní fúzií a trhového správania, ktoré by mohlo byť posudzované ako potenciálne protisúťažné. Uvedené tak vytvára pre podniky čoraz väčšie finančné ako aj reputačné riziká. Práve preto je pre ochránenie spoločnosti pred prípadnými postihmi potrebné dôkladne pochopiť zákonitosti daného trhu a správne manažovať tieto riziká. Náš tím vám pomôže zorientovať sa v tejto komplexnej problematike a postará sa o to, aby mohli byť vaše obchodné aktivity realizované bezpečne.

Nové pravidlá o priamych zahraničných investíciách (FDI) prinášajú prísnejšiu kontrolu cezhraničných investícií. Pomôžeme vám pochopiť, ako tieto zmeny môžu ovplyvniť vaše podnikanie a investičné stratégie. Dobre sa vyznáme v globálnych trendoch ako aj v lokálnej legislatíve, pomôžeme vám preto zostať zorientovaný v tomto vyvíjajúcom sa prostredí.

Naši právnici disponujú bohatými skúsenosťami v zastupovaní klientov pred Európskou komisiou aj pred európskymi a slovenskými súdmi. Vďaka tomu máme jedinečné poznatky o konaní regulačných orgánov a súdnych trendoch, ktoré využívame, aby sme vám poskytli strategické a praktické poradenstvo.

Kontrola fúzií a akvizícií

Strategicky riadime vaše predtransakčné aktivity a postaráme sa tak o rýchle a spoľahlivé schválenia regulátormi.

Priame zahraničné investície

V súlade s vašimi strategickými záujmami  poskytujeme na mieru šité poradenstvo za účelom schválenia priamych zahraničných investícií zo strany štátu.

Vyšetrovanie Protimonopolného úradu

Vychádzajúc z našich skúsenosti, s cieľom efektívne ochrániť vaše záujmy, poskytujeme  odborné poradenstvo v kľúčových otázkach nastavovania obranných stratégii ako aj rozsahu sprístupňovania informácií.

Obchodné aktivity

Postaráme sa o to, aby vaše obchodné praktiky a zmluvy boli v súlade s európskym právom v oblasti hospodárskej súťaže, vrátane článkov 101 a 102 ZFEÚ, a zabezpečíme bezproblémovú integráciu compliance postupov.

Compliance

Našim klientom pomáhame pri budovaní efektívnej compliance kultúry a dodržiavaní súťažných predpisov. Podľa potrieb vypracujeme praktické interné manuály a poskytujeme priebežne školenia a audity. 

Energetický trh a dominancia

Vzhľadom na našu silnú prítomnosť v energetickom sektore vieme adresovať otázky dominantného postavenia a nastaviť klientom adekvátne postupy pre zabezpečenie súladu v zložitých obchodných transakciách.

Štátna pomoc

Náš skúsený tím je pripravený vám pomôcť, či už ide o napadnutie neodôvodnených výhod konkurencie, orientovanie sa v žiadostiach o štátnu pomoc alebo následné sťažnosti pred Európskou komisiou.

Verejné obstarávanie

Pomôžeme vám pri rôznych obstarávacích otázkach, vrátane podmienok nastavenia tendrov, vedenia súťažného dialógu a organizovania PPP projektov. Zabezpečíme súlad zmluvných dodatkov s predpismi týkajúcimi sa štátnej pomoci a verejného obstarávania.

Súdne spory a presadzovanie práv klientov

Efektívne zastupujeme klientov pred Európskou komisiou a európskymi a národnými súdmi vo veciach štátnej pomoci, práva hospodárskej súťaže, verejného obstarávania a ďalších.

Významné spolupráce

S majiteľom a developerom Národného futbalového štadióna pri sporoch týkajúcich sa komplexných otázok verejného obstarávania a štátnej pomoci pred slovenskými súdmi a Európskym súdnym dvorom

So spoločnosťou Slovenské elektrárne pri otázkach európskeho práva, vrátane diskusií a rokovaní s rôznymi oddeleniami Európskej komisie

S popredným telekomunikačným operátorom pri formálnom vyšetrovaní Európskej komisie, ktoré sa týkalo údajnej nezákonnej pomoci poskytovanej konkurentovi

So spoločnosťou Zentiva ohľadom súladu so slovenskými a európskymi zákonmi o hospodárskej súťaži, a to v súvislosti s dodávkami, cenotvorbou, marketingom a inými obchodnými dohodami

So spoločnosťou Transpetrol ohľadom implikácií zákonov o hospodárskej súťaži,  ktoré sa týkali práv tretích strán na pripojenie a používanie kľúčového slovenského ropovodného systému

S medzinárodnou asociáciou prepravcov ropy pri vývoji komplexného compliance programu ohľadom pravidiel hospodárskej súťaže s cieľom zabezpečiť dodržiavanie príslušných predpisov a best practices, dohľad nad ich implementáciou a pomoc pri hodnotení ich dodržiavania v celej organizácii

S klientom v dvoch súdnych sporoch proti Slovenskej republike za škody vyplývajúce z prijatia legislatívy, ktorá sa týkala hybridných poštových služieb a bola v rozpore s európskym právom.