Náš tím poskytuje poradenstvo ohľadom širokej škály finančných produktov, vrátane syndikovaných úverov, akvizičného financovania, financovania aktív, financovania nehnuteľností a podnikového a projektového financovania. Špecializujeme sa na finančnú reguláciu, insolvenciu a reštrukturalizáciu. S bohatými skúsenosťami a dôkladným pochopením trhových trendov efektívne predvídame výzvy v neustále vyvíjajúcom sa svete finančných služieb a poskytujeme našim klientom efektívne riešenia. 

V oblasti bankovníctva a korporátnych transakcií náš tím čerpá z miestnej a medzinárodnej expertízy a úzko spolupracuje s kolegami z oblasti M&A, private equity a projektov.  Táto spolupráca a praktické usmernenia šité na mieru potrebám našich klientom im pomáhajú sa dobre orientovať v komplexnom svete finančných služieb.

Vieme, že kvalita našich služieb má priamy dosah na váš komerčný úspech. Vo vysokošpecializovaných oblastiach, kde sa vyžaduje najnovšia medzinárodná expertíza, spolupracujeme so špičkovými globálnymi expertmi. Vďaka tejto spolupráci dokážeme zvládať aj tie najsofistikovanejšie cezhraničné financovania, vyvíjať inovatívne štruktúry a efektívne hľadať praktické riešenia pre vaše jedinečné výzvy.

Akvizičné financovanie

Veriteľom aj dlžníkom pomáhame s akvizičným financovaním, zameriavame sa na štruktúrovanie transakcií v súlade s ich strategickými cieľmi a efektívne manažovanie rizík.

Financovanie aktív

Naši právnici pomáhajú firmám rozširovať ich aktivity prostredníctvom prispôsobených lízingových a iných finančných riešení pre komerčné aktíva. Výsledkom je rast prostredníctvom efektívneho riadenia majetku.

Financovanie nehnuteľností

Ako odborníci v oblasti financií a nehnuteľností riadime financovanie významných akvizícií nehnuteľností a financovanie developmentu. Dbáme o to, aby finančné stratégie našich klientov boli v súlade s ich cieľmi v oblasti nehnuteľností.

Projektové financovanie

Ako uznávaná firma v oblasti energetiky a infraštruktúry sprevádzame našich klientov PPP projektmi a radíme im pri viacvrstvových dlhových financovaniach v oblasti energetiky a pri iných veľkých projektoch.

Korporátne financovanie

Radíme korporáciám v širokej škále korporátnych finančných transakcií, vrátane korporátnych reštrukturalizácií, cash-poolingu, hedžingu a iných strategických finančných riešení, ktoré optimalizujú finančné zdroje a maximalizujú hodnotu pre akcionárov.

Financovanie v mimoriadnych situáciách

Pomáhame našim klientom využívať príležitosti a efektívne riadiť riziká. Poskytujeme podporu  finančným investorom a veriteľom v mimoriadnych situáciách, vrátane financovania dlžníkov v kríze.

Finančné súdne spory

Náš tím vyniká v riešení komplexných sporov s regulátormi, dlžníkmi a veriteľmi, a dobre sa orientuje v súdnych aj mimosúdnych urovnaniach. Ponúkame strategické litigačné poradenstvo, ktoré zohľadňujeme špecifické ciele našich klientov, ako aj regulačné, reputačné a finančné riziká.

Regulácia kapitálových požiadaviek

Finančné inštitúcie sprevádzame komplexným svetom regulácie kapitálových požiadaviek, poskytujeme poradenstvo ohľadom licencií, marketingu a pravidiel zverejňovania podľa právnych rámcov ako Európska smernica o prospekte, MiFID II, Nariadenie o zneužívaní trhu a Solvency II.

Emisie cenných papierov

Poskytujeme transakčné a regulačné poradenstvo ohľadom transakcií s dlhopismi a akciami, vrátane ponúk a kótovania, pričom dbáme o súlad s trhovými a regulačnými požiadavkami.

Významné spolupráce

Dlhové financovanie

S Erste Group Bank AG, Raiffeisen Bank International AG, Apollo (rôzne fondy), J.P. Morgan SE a ďalší v súvislosti s dočasným preklenovacím financovaním vo výške 160 mil. EUR a celkovou reštrukturalizáciou dlhu skupiny Schur Flexibles, čo viedlo k zníženiu nezaplateného dlhu o 400 mil. EUR.

So spoločnosťou Agentúra pre núdzové zásoby ropy pri preklenovacom syndikovanom financovaní vo výške 520 miliónov EUR v súvislosti so zriadením nového systému núdzových zásob ropy na Slovensku.

S Bank Handlowy w Warszawie, BNP Paribas Bank Polska, mBank, Santander Bank Polska a ďalší v súvislosti s refinancovaním poľského maloobchodného predajcu obuvi CCC S.A., vo výške 886 miliónov PLN.

So Citibank, UniCredit a Raiffeisen Bank v súvislosti so syndikovaným financovaním vo výške 172 miliónov EUR určeným na akvizíciu špičkového európskeho výrobcu a maloobchodníka v danom odvetví globálnym súkromným investičným fondom, ako aj refinancovanie existujúceho bankového dlhu.

S American Bank of Commerce v súvislosti s financovaním akvizície aktív nachádzajúcich sa okrem iného na Slovensku spoločnosťou TEMPO COMMUNICATIONS, INC. od spoločnosti Emerson Electric Co.

S českou bankou pri úvere vo výške 80 miliónov EUR pre slovenský realitný podielový fond v súvislosti so spätným odkúpením jeho podielov.

So spoločnosťou NOVIS pri získaní financovania vo výške 100 miliónov EUR v rámci schémy cenných papierov viazaných na poistenie (ISL), ktoré majú nahradiť a doplniť štandardnú schému pripoistenia pre poistné produkty ponúkané vo viacerých jurisdikciách.

S Austrian Anadi Bank pri poskytovaní financovania prevádzkovateľovi multifunkčného komerčného komplexu v Bratislave.

So spoločnosťou Amico Finance pri novej inovatívnej outsourcingovej službe vo vzťahu k poisteniu a potenciálnym regulačným rizikám v súvislosti s reguláciou finančných služieb.

So spoločnosťou FM Reality pri financovaní a vývoji novej rezidenčnej oblasti v západnej časti Bratislavy.

S Austrian Anadi Bank AG pri úvere poskytnutom slovenskej poľnohospodárskej spoločnosti za účelom poskytnutia likvidity a financovania záloh.

So spoločnosťou CEOP – Slávičie údolie pri financovaní od UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia na účely akvizície multifunkčnej komerčnej nehnuteľnosti v Bratislave.

S českou bankou v súvislosti s cezhraničným refinancovaním dlhu súvisiaceho s akvizíciou zásob odevov.

S investičnou spoločnosťou pri financovaní akvizície skupiny Spearhead, jedného z najväčších hráčov v poľnohospodárskom sektore na Slovensku.

Kapitálové trhy

So spoločnosťou NOVIS pri emisii podriadených konvertibilných dlhopisov SOLVENCY II TIER 2  kótovaných na viedenskej burze a následnej emisii korporátnych dlhopisov vo výške 20 miliónov EUR.

S Banca IMI S.p.A., BNP Paribas, Unicredit Bank AG, spoločnými vedúcimi manažérmi pri európskej verejnej ponuke dlhopisov s fixnou a plávajúcou sadzbou vo výške 3 miliardy EUR vydaných spoločnosťou Enel S.p.A.

So Citigroup ohľadom slovenských regulačných aspektov v súvislosti s ich ponukou štruktúrovaných cenných papierov,  a to vrátane súladu s nariadením EÚ o prospekte, obmedzeniami predaja a kľúčovými informačnými dokumentami.

S veľkou domácou korporáciou v súvislosti s rôznymi regulačnými otázkami týkajúcimi sa emisie jej dlhopisov.

So skupinou zo strednej a východnej Európy pôsobiacou v oblasti energetiky pri slovenských právnych aspektoch ponukového dokumentu pre Program strednodobých dlhopisov.

Ocenenia a rebríčky

Legal500 2024