Technológie, duševné vlastníctvo a ochrana súkromia

Rýchly rozvoj technológií naprieč mnohými sektormi si vyžaduje stále viac technologicky zdatných a v problematike zorientovaných právnych špecialistov. Dnešní právnici so zameraním na technológie musia disponovať hĺbkovými vedomosťami o dizajne produktov, dátových tokoch, vzťahoch so subdodávateľmi a prevádzkových procesoch –ďaleko nad rámec základného pochopenia obchodných vzťahov a štandardov na trhu.

V reakcii na tieto posuny úzko spolupracujeme s technickými a vývojovými tímami našich klientov, ako aj ich manažmentom, čo zásadne prispieva k rozvoju našej odbornosti a zvyšovaniu kvality nášho poradenstva. Naše skúsenosti zo širokej škály priemyselných odvetví vrátane telekomunikácií, energetiky, priemyselnej výroby, obrany, dopravy a technológií vo finančníctve nám pomáhajú sa efektívne orientovať v zložitom technologickom prostredí.

Technológie

Naša technologická prax zahŕňa rozsiahlu transakčnú prácu, financovania a investície, duševné vlastníctvo, pracovnoprávne otázky, reguláciu a compliance. Klientom tiež pomáhame s lokálnymi a medzinárodnými zmluvami s verejným sektorom,  integráciami ich technológií, rámcami pre zákaznícke testy, ako aj s vývojom a navrhovaním nových produktov.

Duševné vlastníctvo

Naše služby v oblasti duševného vlastníctva pokrývajú celý životný cyklus inovácií a kreativity v komerčnom prostredí. To zahŕňa nastavovanie rámcov pre tvorbu, ochranu a správu duševného vlastníctva, manažovanie akvizícií, predajov, zdieľania a licencovania duševného vlastníctva, ako aj zastupovanie klientov v sporoch súvisiacich s duševným vlastníctvom. Široké skúsenosti a komplexné odborné znalosti v oblasti ochrany duševného vlastníctva, ktoré sme získali prácou pre klientov vo farmaceutickom sektore a technologických oblastiach, následne využívame aj v širšom spektre projektov, vrátane sektorov M&A a nehnuteľností.

Ochrana súkromia

Ochrana súkromia a osobných údajov je relevantná pre všetky sektory. Naša firma poskytuje odborné poradenstvo v oblasti ochrany súkromia pre všetky oblasti našej praxe, pokrývajúc široké spektrum súvisiacich problémov. Naša práca zahŕňa aj vývoj compliance stratégií, posudzovanie spracovateľských činností a implementáciu ich zmien. Pri zabezpečovaní súladu klientov so zákonmi komunikujeme s dotknutými osobami a úradmi a poskytujeme poradenstvo ohľadom trhových best practices. Naše schopnosti poskytovať odbornú a praktickú podporu zvyšuje aj spolupráca s technickými bezpečnostnými poradcami.

Reštrukturalizácia a insolvencia

Trhy sú dnes nepredvídateľné a ekonomické cykly môžu viesť k častejšiemu výskytu krízových situácií v rôznych odvetviach. Tieto výzvy predstavujú pre zúčastnené strany jedinečné riziká aj príležitosti.

Náš tím vie klientov previesť cez náročné situácie bez ohľadu na to, či v nich zastupujeme dlžníkov, alebo pomáhame investorom a veriteľom využiť tieto príležitosti. Máme rozsiahle skúsenosti s prácou pre  zainteresované strany, ktoré čelia finančným problémom, a úzko spolupracujeme s kolegami v oblasti financií, korporátneho práva, riešenia sporov a regulačnej praxe. Tento komplexný prístup nám umožňuje pristupovať k otázkam reštrukturalizácie a insolvencie strategicky a tak pomáhať našim klientom maximalizovať návratnosť, minimalizovať riziká a dosiahnuť optimálne výsledky.

Našich klientov zastupujeme vo všetkých aspektoch reštrukturalizácie a insolvencie, a to ako v súdnom, tak aj v mimosúdnom prostredí, vrátane získavania dlhového a vlastného kapitálu, reorganizácie a refinancovania dlhov, M&A vo finančných ťažkostiach, likvidácií, vyšetrovaní, insolvenčných súdnych sporov a povinností štatutárov. Medzi našich klientov patria dlžníci aj veritelia, sú to korporácie, fondy, banky a ďalšie finančné inštitúcie, ako aj spoločnosti a investori, ktorí sa zaujímajú o podiely v podnikoch vo finančných ťažkostiach.

Zastúpenie veriteľov

Zastupujeme veriteľov v zložitých domácich a cezhraničných insolvenčných konaniach, vrátane zastupovania vo veriteľských výboroch, s cieľom maximalizovať návratnosť ich pohľadávok pomocou strategických opatrení a rokovaní. Náš prístup zahŕňa negociáciu priaznivých reštrukturalizačných plánov, vyhľadávanie aktív a zastupovanie záujmov veriteľov na súde.

Zodpovednosť štatutárov

Náš tím pravidelne poskytuje vedeniu spoločnosti poradenské služby ohľadne jeho zodpovedností pri prekonávaní finančných problémov alebo pri jednaní s dlžníkmi, ktorí sa nachádzajú v nepriaznivej situácii. Poskytujeme strategické usmernenia za účelom dosiahnutia čo najpriaznivejšieho výsledku a zároveň sa staráme o zodpovedné plnenie zákonných povinností štatutárov a minimalizáciu osobnej zodpovednosti.

Získavanie dlhového a vlastného kapitálu

Našich klientov podporujeme pri získavaní dlhového alebo vlastného kapitálu prostredníctvom úverov, emisií dlhopisov a strategických investícií od oportunistických finančných alebo strategických investorov a zároveň zabezpečujeme, aby podmienky získaného kapitálu boli v súlade s ich finančnými cieľmi a trhovými podmienkami.

Úprava harmonogramu splátok a refinancovanie dlhov

Klientom pomáhame pri reštrukturalizácii ich existujúcich dlhov a vyjednávaní nových finančných podmienok. Ich finančnú situáciu sa snažíme zlepšiť prostredníctvom rokovaní s veriteľmi, vypracovávania reštrukturalizačných dohôd, koordinácie s finančnými inštitúciami za účelom zabezpečenia priaznivejších podmienok, ako aj pomocou vypracovania komplexných stratégií reštrukturalizácie, ktoré vedú k minimalizácii rizík a maximalizácii návratnosti.

M&A vo finančných ťažkostiach

Poskytujeme podporu klientom pri M&A ohľadom podnikov vo finančných ťažkostiach, pričom si uvedomujeme kľúčovú dôležitosť rýchleho uzatvorenia obchodu v takýchto situáciách. Náš tím pripravuje efektívne stratégie alokácie rizík, v rámci due diligence sa sústredí na dôležité aktíva a poskytuje usmernenia pri zvládaní rizík vyplývajúcich z posttransakčného vymáhania. 

Insolvenčné súdne spory

Zastupujeme klientov v insolvenčných súdnych sporoch, vrátane nárokovania prednostného postavenia, sporov o popieraní pohľadávok veriteľov a hlasovacích právach.

Nehnuteľnosti a stavebníctvo

Nehnuteľnosti tvoria jeden zo základných pilierov moderného podnikania a každodenného života a poskytujú nám priestor, kde pracujeme, žijeme a stretávame sa. Slovenské sektory obchodných a priemyselných realít záslužne napĺňajú tieto úlohy v prostredí ovplyvňovanom ekonomickými výkyvmi a investičnými trendmi. Napriek výzvam, ako sú vysoké úrokové sadzby a opatrné ekonomické prognózy na rok 2024, sa tieto sektory naďalej prispôsobujú a vyvíjajú, poháňané trvalým dopytom a strategickými reakciami na vývoj trhu.

Náš právny tím má bohaté skúsenosti s poskytovaním podpory domácim aj medzinárodným developerom a realitným investorom na celom Slovensku. Manažujeme široké spektrum projektov a transakcií, od developmentu, akvizície a predaja administratívnych budov a priemyselných areálov, až po logistické centrá, nákupné centrá, rezidenčné komplexy, hotely a multifunkčné realitné objekty.

Poskytujeme komplexné poradenstvo vo všetkých fázach realitných projektov. Naše služby zahŕňajú poradenstvo pri akvizíciách nehnuteľností, dohľade nad dizajnom a developmentom, riadení procesov výstavby nehnuteľností a pri riešení prevádzkových a komerčných otázok. Okrem toho pomáhame aj pri zmenách projektovej štruktúry, vzniku spoločných podnikov a pri predajoch nehnuteľností.

V úzkej spolupráci s našimi klientmi im pomáhame zabezpečovať napĺňanie ich strategických cieľov, využívať trhové príležitosti a vysporiadať sa s každou výzvou, ktorá sa vyskytne.

Výstavba

Náš tím odborne sprevádza stavebné projekty od začiatku až do konca, spravuje obstarávanie, ich zmluvnú agendu a rieši spory, aby zabezpečil ich včasné dokončenie. Využívame naše bohaté skúsenosti, aby sme investorom pomohli znižovať riziká bez navyšovania nákladov.

Životné prostredie a povoľovacie konania

Vykonávame právne štúdie uskutočniteľnosti, orientujeme sa v environmentálnych predpisoch, zabezpečujeme potrebné povolenia a napádame nezákonné rozhodnutia, pričom držíme krok s neustálym legislatívnym vývojom. Náš proaktívny prístup pomáha klientom dodržiavať predpisy a zabezpečuje efektívne napredovanie ich projektov.

Prevádzka a správa aktív

Dôverne poznáme realitné portfóliá našich klientov. Vďaka tomu prinášame cenné skúsenosti ohľadom prevádzky a správy aktív, čo nám umožňuje poskytovať poradenstvo šité na mieru, ktoré vedie k optimalizácii výnosov a hodnoty nehnuteľností.

M&A

Zo skúseností vieme, ako dôležité je strategické právne a daňové nastavenie realitných transakcií pre ich úspech. Náš prístup prispôsobujeme tak, aby sme efektívne napĺňali komerčné ciele našich klientov.

Prenájom

Vlastníkom nehnuteľností pomáhame optimalizovať proces prenajímania a naše podrobné znalosti ich projektov využívame pri príprave spoľahlivých stratégií prenájmu. Vďaka tomu sa naši klienti môžu na nás spoľahnúť pri bezproblémovom uzatváraní svojich nájomných zmlúv.

Spoločné podniky a štruktúrovanie

Máme bohaté skúsenosti v štruktúrovaní realitných transakcií, vrátane spoločných podnikov (joint ventures) medzi investormi a developermi. Pri našom strategickom poradenstve využívame aj poznatky a skúsenosti daňových expertov, s ktorými dlhodobo spolupracujeme. Vďaka tejto spolupráci dokážeme štruktúru realitných projektov efektívne nastavovať a upravovať z právneho aj daňového hľadiska.

Financovanie

Poskytujeme poradenstvo pri financovaní akvizícií nehnuteľností, financovaní developmentu, refinancovaní a komplexnom financovaní stavebných projektov v energetickom sektore. Svojimi odbornými znalosťami pomáhame klientom nájsť tie najlepšie finančné riešenia a uľahčujeme zložité finančné rozhodovanie.

Projekty v ťažkostiach

Podporujeme klientov v náročných situáciách, a to vrátane akvizícií alebo predajov aktív vo finančných ťažkostiach, alebo pri ukončení a vysťahovaní problémových nájomcov. 

Spory

Riešime spory s úradmi týkajúce sa povolení, ako aj spory medzi zmluvnými stranami, vrátane zložitých medzinárodných prípadov vyplývajúcich z FIDIC zmlúv. Zastupujeme klientov v súdnych konaniach, na arbitráži, ako aj pri alternatívnom riešení sporov pred KRS a pri mimosúdnych urovnaniach.

Verejné právo

Rýchly technologický pokrok, rastúce environmentálne obavy a rôzne geopolitické a ekonomické posuny rozhodujú o podobe ambicióznych vládnych politík a legislatívnych reforiem. Pre etablované podnikateľské prostredie predstavujú tieto zmeny príležitosti aj výzvy zároveň. Pre úspech firiem je kľúčová proaktívna spolupráca s vládami s cieľom poskytnúť im cenné poznatky súkromného sektora, ktoré vyplývajú z každodenného riadenia komplexných systémov. Táto spolupráca je obzvlášť dôležitá pre spoločnosti pôsobiace v rámci trhu Európskej únie. Práve tam je totiž nevyhnutné dobre porozumieť vzájomnej interakcii medzi inštitúciami Európskej únie a členskými štátmi.

Máme skúsenosti so spoluprácou s vládnym aj súkromným sektorom. Vďaka tomu vieme pomôcť našim klientom porozumieť vládnym procesom na Slovensku, sledovať a posudzovať vývoj legislatívy, reagovať na legislatívne návrhy a efektívne sa podieľať na legislatívnom procese. Náš tím implementuje osvedčené stratégie na minimalizáciu nepriaznivých dopadov legislatívy prostredníctvom posúdenia súladu s ústavným a európskym právom a presadzovania záujmov klienta.

Vďaka medzinárodnému zázemiu nášho seniorného tímu, vrátane skúseností z Londýna, Bruselu a Paríža, disponujeme širokou sieťou spolupracujúcich partnerov v rôznych jurisdikciách. To nám umožňuje spolupracovať s odborníkmi, ktorí majú expertízu potrebnú pre efektívne hodnotenie navrhovaných opatrení a ich analýzu z komparatívnej perspektívy.

Private Equity

Náš private equity tím stojí pri vás na každom kroku vašej investičnej cesty, či už ide o zakladanie fondov, akvizície alebo exity.

Bohaté medzinárodné skúsenosti a dlhodobé pôsobenie v  sektore nám dávajú výnimočné postavenie na lokálnom trhu. Naši partneri sa už viac ako 20 rokov podieľajú na významných transakciách v oblasti private equity, a to nielen v regióne strednej a východnej Európy (CEE), ale aj na medzinárodných transakciách manažovaných z Londýna. Na základe týchto skúseností vám vieme ponúknuť poradenstvo, ktoré je praktické a promptné, čo je v dynamickom svete private equity kľúčové. 

Máme rozsiahle odborné znalosti v rôznych odvetviach, vrátane nehnuteľností, telekomunikácií, poistenia, finančných služieb, potravinárstva a energetiky. Vďaka týmto znalostiam poskytujeme riešenia, ktoré zohľadňujú vaše právne potreby, ale v prvom rade riešia vaše strategické ciele.

Zakladanie fondov

Zakladanie fondov si vyžaduje individuálny prístup. Vytvárame riešenia šité na mieru, ktoré pripravujú pôdu pre vaše úspechy.

M&A 

Poskytujeme podporu pri štruktúrovaní transakcií, negociáciách a due diligence a tak zabezpečujeme, aby vaše transakcie boli právne bezpečné a strategicky výhodné.

Poradenstvo pre portfóliové spoločnosti

Od podpory prevádzkovej efektívnosti a stratégií rozšírenia na trhu až po zlepšovanie riadenia a plánovanie exitov – sme tu, aby sme pomohli vašim portfóliovým spoločnostiam rásť a uspieť.

Dlhové financovanie

Poskytujeme poradenstvo pri štruktúrovaní úverových vzťahov, pričom zohľadňujeme stratégiu vášho fondu a zabezpečujeme optimálne podmienky.

Aktíva v kríze

Náš tím poskytuje odborné poradenstvo pri akvizíciách, reštrukturalizácii a ozdravných programoch a pomáha vám premieňať výzvy na príležitosti.

Projekty

V oblasti projektov poskytujeme špecializované služby pre energetické, infraštruktúrne a ďalšie veľké rozvojové projekty. Členovia nášho tímu zastupovali klientov pri mnohých významných projektoch, ako napríklad jadrová elektráreň Mochovce, veľké slovenské PPP projekty (R1, D1, D4/R7) a PPP iniciatívy v Českej republike. Vďaka bohatým skúsenostiam v tejto sfére a odbornej znalosti v oblasti regulácie vieme efektívne posúdiť riziká pri jednotlivých projektoch a našich klientov tak podporiť v ich strategickom rozhodovaní.

Skúsenosti z jednotlivých fáz veľkého počtu rôznych projektov nám poskytujú súbor cenných poznatkov, ktoré využívame pri každodennej práci. Naše skúsenosti zo súdnych sporov a rozhodcovských konaní následne využívame pri tvorbe a vyjednávaní stavebných zmlúv na to, aby sme klientom ponúkli praktické a odskúšané riešenia. Pri M&A transakciách nám zas dôkladné poznatky o podnikaní a aktívach našich klientov umožňujú efektívne zmierňovať riziká a zabezpečiť hladký chod transakcií.

Development a výstavba

M&A

Spory

Regulácie a povoľovacie konania

Financovanie

Súkromní klienti, trusty & dedičstvo

Dlhé roky máme tú česť úzko spolupracovať s miestnymi klientmi, ktorým ako majiteľom, manažérom a investorom pomáhame rozvíjať ich bohatstvo. Sprevádzame ich v komplexnom svete ich businessu, ale zároveň im radíme aj pri správe ich osobného a súkromného majetku, aby bolo dobre postarané o zachovanie jeho hodnoty a odovzdanie nasledujúcim generáciám.  

Miestne zákony často nevyhovujú špecifickým potrebám prosperujúcich moderných rodín v oblastiach ako plánovanie majetku, dedičstvo, závety a zriaďovanie rodinných trustov a nadácií. Práve preto sme niektorým našim klientom pomohli pri úspešnom presťahovaní ich podnikov a rodinných sídiel do zahraničia. Vďaka našej medzinárodnej sieti kontaktov im pomáhame aj pri efektívnejšom spravovaní ich majetku a plánovaní pre budúce generácie.

Väčšina našich klientov má však na Slovensku hlboké korene a viacgeneračné rodinné väzby a relokácia tak neprichádza do úvahy. S pomocou spoľahlivých poradcov v jurisdikciách, ktoré sa plánovaniu rodinného majetku tradične venujú, ako je Švajčiarsko, Lichtenštajnsko, Jersey a odnedávna aj Česká republika, sme vytvorili robustné štruktúry, ktoré rešpektujú miestne obmedzenia a sú zárukou dlhodobej stability pre nasledujúce generácie.

Plánovanie dedičstva a závetov

Poskytujeme odborné poradenstvo pri spísaní závetov a vypracovaní dedičských plánov, ktoré odrážajú vaše osobné želania a potreby rodiny. Takto sa postaráme o plynulý prechod aktív presne podľa vašich predstáv.

Súkromné trusty a nadácie

Náš tím sa špecializuje na zakladanie a podporu pri správe trustov a nadácií, vytváranie pevných rámcov na ochranu aktív a dlhodobé finančné plánovanie.

Asistencia pre tzv. protektorov

Poskytujeme podporné služby pre rodinných protektorov, v rámci ktorých zabezpečíme, aby boli chránené záujmy všetkých členov rodiny a správne uplatňované pravidlá rodinného trustu.

Pomoc pri správe trustov

Pomáhame správcom trustov, zameriavame sa na udržanie integrity štruktúry trustu a zabezpečenie jej fungovania podľa zamýšľaného účelu a pre dobro príjemcov.

Schémy beneficientov

Pomáhame klientom pri navrhovaní prepracovaných schém beneficientov, ktoré zabezpečujú finančnú budúcnosť viacerých generácií a sú prispôsobené jedinečným okolnostiam každej rodiny.

Štruktúrovanie majetku

Pri štruktúrovaní majetku využívame miestne aj zahraničné možnosti tak, aby sme maximalizovali finančnú a daňovú efektivitu a zabezpečili stabilitu a bezpečnosť. 

Životné prostredie a povoľovacie konania

Riešenie hlavných environmentálnych výziev – ako je zmiernenie dopadov klimatickej zmeny, znečistenie životného prostredia, odpadové hospodárstvo, ochrana biodiverzity a nedostatok prírodných zdrojov – vytvára komplexné regulačné prostredie, ktoré ovplyvňuje podnikanie našich klientov. Posun k obnoviteľnej energii a čistým technológiám vedie nielen k vzniku nových odvetví, ale zároveň si vyžaduje aj orientáciu v meniacich sa regulačných rámcoch. Rovnováha medzi ekonomickým rastom a environmentálnou udržateľnosťou si vyžaduje jasnú a efektívnu legislatívu v oblasti povoľovacích konaní, ktorá bude zárukou dôkladného posúdenia a spravodlivého postupu bez negatívneho dopadu na inovácie.

Vďaka našim skúsenostiam sme v ideálnej pozícii, aby sme našim klientom pomohli zorientovať sa v tejto komplexnej problematike. Naše služby zahŕňajú vypracovanie legislatívnych a regulačných rámcov, zastávanie záujmov klientov počas verejných konzultácií, interpretáciu mnohovrstevných predpisov, vypracovanie štúdií o právnej uskutočniteľnosti strategických projektov, poradenstvo pri posudzovaní vplyvu na životné prostredie, uľahčovanie interakcií s vládnymi orgánmi za účelom získania potrebných povolení, ako aj obranu voči nezákonným rozhodnutiam s cieľom zjednať spravodlivú nápravu.

Okrem toho poskytujeme aj usmernenie v oblasti udržateľného rozvoja a spoločenskej zodpovednosti firiem, a to najmä v rámci rozvíjajúceho sa európskeho rámca, ktorý sa týka environmentálnych, spoločenských a riadiacich (ESG) noriem. To zahŕňa odborné znalosti v oblasti vykazovania  udržateľnosti podniku, zverejňovania informácií o udržateľnosti v sektore financií  a uplatňovania európskej zelenej taxonómie na klasifikáciu udržateľných hospodárskych činností. 

Pracovné právo

Keďže požiadavky trhu a technologické zmeny sa neustále vyvíjajú, firmy dnes v snahe o udržanie kvalifikovaného personálu čelia zásadným výzvam. Ak chcú v tomto rýchlo sa meniacom prostredí zostať konkurencieschopné, kľúčové je pre ne práve efektívne manažovanie zamestnaneckých vzťahov. Uvedomujeme si, že generický prístup k otázkam ľudských zdrojov už dnes nestačí, a práve preto našim klientom poskytujeme praktické a na mieru šité poradenstvo, ktoré vyhovuje ich špecifickým potrebám.

Poradenské služby poskytujeme širokému spektru klientov, a to od významných aktérov v energetickom sektore s tisíckami zamestnancov až po inovatívne startupy a individuálnych podnikateľov. Klienti sa na našu podporu spoliehajú aj v tých najnáročnejších a najcitlivejších otázkach pracovného práva, keď sa situácia komplikuje a ide o veľa. 

Výkonný manažment

Náš tím má rozsiahle skúsenosti  s poskytovaním poradenstva členom predstavenstiev a vyšším riadiacim pracovníkom v citlivých otázkach pracovného práva a najnovších požiadavkách v oblasti korporátneho riadenia. Súčasťou tejto problematiky je aj zvládanie komplexných otázok, ktoré vznikajú v prípade, ak sú jednotlivci zároveň riadiacimi pracovníkmi aj členmi predstavenstva.

Organizačné štruktúry

V rámci veľkých organizácií sme navrhli sofistikované zamestnanecké štruktúry určené na zmiernenie rizík a ochranu pred potenciálnymi právnymi následkami spôsobenými neúmyselnými činmi zamestnancov. Súčasťou nášho prístupu je prepracovanie celých organizačných rámcov, definovanie jasných manažérskych úloh a konzistentné zavedenie nových politík na každej úrovni.

Inovatívne usporiadania

V reakcii na nedostatočnú úpravu ESOP-ov v národných predpisoch  sme sa spojili s našimi daňovými poradcami a spolu sme najmä v  oblasti private equity a venture kapitálu pripravili vhodné alternatívne ESOP rámce šité na mieru pre našich klientov. Podporujeme vás od fázy plánovania až po každodenný manažment týchto rámcov.

Zástupcovia zamestnancov

Sme vám k dispozícii aj pri manažovaní hromadných prepúšťaní alebo zložitých organizačných zmien, ktorých súčasťou sú aj rokovania s odbormi. Strategicky vás usmerníme  s cieľom, aby procesy prebehli hladko a podľa plánu.

Cezhraničné otázky pracovného práva

Máme skúsenosti s riadením  cezhraničných informačných a konzultačných procesov. Spolupracujeme so spoľahlivými partnermi v iných jurisdikciách, aby sme zabezpečili súlad s právnymi predpismi a vašimi obchodnými cieľmi.

Transakčné súvislosti

Zameriavame sa aj na pracovnoprávne aspekty obchodných transakcií, ako sú fúzie, akvizície a korporátne reštrukturalizácie. Dbáme na to, aby prechody pracovnoprávnych vzťahov prebehli bez problémov.

Ukončenie pracovného pomeru

Riešime aj citlivé záležitosti súvisiace s odchodom riadiacich pracovníkov, vrátane garden leave a iných  obmedzení po ukončení pracovného pomeru.

Duševné vlastníctvo

Náš právny tím sa tiež špecializuje na duševné vlastníctvo, čo je obzvlášť relevantné pri práci so startupmi alebo spoločnosťami so zameraním na výskum a vývoj. Postaráme sa o to, aby práva duševného vlastníctva boli  dobre podchytené a chránené.

Súlad s právnymi predpismi 

Dbáme na dodržiavanie predpisov a ochranu osobných údajov, aby ste mohli podnikať bez starostí a v súlade so zákonom.

Startupy

Náš tím sa špecializuje na poskytovanie poradenstva v rôznych otázkach týkajúcich sa zakladania a expanzie nových podnikateľských projektov, tak z pohľadu zakladateľov, ako aj investorov. 

Vďaka skúsenostiam s úspešnými etablovanými firmami dokážeme predvídať potenciálne výzvy a startupy lepšie pripraviť na neskoršie významné kolá financovania. Naše znalosti medzinárodných štandardov, predovšetkým z common law jurisdikcií, nám pomáhajú efektívne štruktúrovať transakcie.

Cieľom je, aby sa naši klienti v každej fáze svojho rastu alebo investície nachádzali na najlepšej ceste k dosiahnutiu úspechu. 

Založenie

Korporátna štruktúra, vzťahy medzi zakladateľmi, rozbeh obchodných aktivít, licencovanie a  pravidlá riadenia

Tím

ESOPy, pracovnoprávne vzťahy a interné politiky

Strategické dohody

Obchodné a licenčné dohody, zmluvy s kľúčovými partnermi, zmluvy s verejným sektorom a partnerstvá pre vstup na zahraničné trhy

Počiatočné financovanie

Financovanie z okruhov friends&family, angel investorsseed  investície

Akcelerácia a scale-up financovanie

Crowdfunding, séria A a neskoršie investičné kolá a medzinárodný rizikový kapitál

Likvidácia investícií

Likvidačné udalosti vrátane odchodu zakladateľov, exitu finančných investorov a odkúpenia zakladateľmi