Každodenný život je čoraz viac závislý na vysokorýchlostnom a spoľahlivom internetovom pripojení, a tak poskytovatelia telekomunikačných a internetových služieb investujú veľké prostriedky do nových technológií, ako sú stožiare, antény, optické káble a dátové centrá, a do získavania frekvencií mobilného spektra. V snahe optimalizovať zdroje spoločnosti uzatvárajú dohody o spoločnom využívaní siete a podieľajú sa na špecifických spoločných projektoch, ktoré sú cielené v prospech zákazníka bez obmedzenia hospodárskej súťaže. Viazanie poskytovania dát s prístupom k televíznym a rozhlasovým staniciam tiež vyvoláva zložité otázky.

Predvídateľnosť a stabilita v oblasti regulácie sú pre našich klientov v tomto odvetví kľúčové a je nevyhnutné zabezpečiť, aby sa telekomunikačné predpisy a pravidlá hospodárskej súťaže/štátnej pomoci uplatňovali správne. Ak vnútroštátne regulačné orgány konajú v rozpore s pravidlami EÚ alebo slovenskými právnymi predpismi, náš skúsený tím sa účinne zastáva záujmov klientov priamo pred Európskou komisiou alebo príslušnými slovenskými ministerstvami.

Zastupujeme klientov pri obrane proti individuálnym regulačným povinnostiam, ktoré sú často ukladané bez odôvodnenia, ako aj proti údajným nárokom súkromných subjektov na náhradu škody. Pomáhame tiež vnútroštátnym regulačným orgánom pri riešení zložitých technických a právnych otázok.

Právo hospodárskej súťaže

Telekomunikačný sektor je charakteristický obmedzeným počtom relevantných hráčov a vysokými bariérami vstupu na trh, a preto je žiaduce podrobiť prípadné spolupráce medzi nimi dôkladnej analýze.  Naše odborné znalosti v oblasti práva hospodárskej súťaže nám umožňujú účinne usmerňovať našich klientov a pomáhať im určiť, ktoré spolupráce sú vhodné a ktoré by mohli viesť k regulačným problémom.

Regulačné poradenstvo

Poskytujeme zrozumiteľné a praktické poradenstvo v oblasti telekomunikačných predpisov a podporujeme našich klientov pri komunikácii s regulačnými orgánmi. Našou snahou je zabezpečiť compliance a efektívne manažovanie  regulačných výziev, a umožniť tak klientom plne sa sústrediť na ich strategické ciele.

Aukcie frekvenčného spektra 

Pomáhame mobilným operátorom pri preskúmavaní súladu podmienok aukcií frekvenčného spektra s telekomunikačnými zákonmi aj zákonmi o hospodárskej súťaži a v prípade potreby ich zastupujeme v súvisiacich  správnych alebo súdnych konaniach.

Vnútroštátne súdne spory

Naše dôkladné znalosti v telekomunikačnom odvetví nám umožňujú poskytovať odborné poradenstvo ohľadom strategického prístupu a vedenia súdnych sporov v tomto sektore, či už v prípade rozporu vnútroštátnych právnych predpisov s právom EÚ alebo pri sporoch ohľadom správnych alebo  obchodných záležitostí.

Konania pred Európskou komisiou

Máme bohaté skúsenosti so zastupovaním klientov pri rokovaniach s DG CONNECT (Generálne riaditeľstvo pre komunikačné siete, obsah a technológie) a DG COMP (Generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž), pričom riešime komplexné otázky týkajúce sa telekomunikácií, hospodárskej súťaže, štátnej pomoci a verejného obstarávania.

M&A v oblasti telekomunikácií 

Naši právnici sú zbehlí v manažovaní M&A transakcií v telekomunikačnom sektore. Vďaka rozsiahlym skúsenostiam v oblasti M&A a silnému zázemiu v telekomunikačnom sektore realizujeme úspešné transakcie, ktoré vedú k dosiahnutiu strategických cieľov našich klientov.

Významné spolupráce v odvetví

popredným telekomunikačným operátorom v konaní pred DG COMP (Generálnym riaditeľstvom pre hospodársku súťaž) v súvislosti s údajnou neoprávnenou štátnou pomocou.

S poprednou spoločnosťou v telekomunikačnom sektore v konaní pred DG COMP (Generálnym riaditeľstvom pre hospodársku súťaž) a národným regulačným orgánom v súvislosti s kompenzáciou za uvoľnené frekvencie.

S poprednou spoločnosťou v telekomunikačnom sektore v súvislosti s vyšetrovaním vedeným Protimonopolným úradom.

S Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb v súvislosti so spormi týkajúcimi sa poskytovania národného roamingu novým poskytovateľom mobilných služieb, a následného urovnania sporu medzi všetkými kľúčovými prevádzkovateľmi mobilných sietí.

S Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb v ohľadom nárokov dominantného operátora týkajúcich sa jeho nákladov na univerzálnu službu a v súvislosti s otázkami správy frekvenčného spektra.

S poprednou spoločnosťou v telekomunikačnom sektore v súvislosti s viacerými kolami aukcií frekvenčného spektra organizovanými Regulačným úradom.

S jednou z najúspešnejších prémiových automobiliek na svete ohľadom regulácie v telekomunikačnom sektore v súvislosti s implementáciou služieb prepojených vozidiel a súvisiacich služieb.

So spoločnosťou Kyivstar pri posudzovaní súladu postupov vybraných dodávateľov s rámcovými zmluvnými podmienkami.