Šport

Slovenský šport čelí z výzvam. Jednotlivé tímy a organizácie sa potrebujú vysporiadať s obmedzenými finančnými možnosťami, ako aj s potrebou výstavby a modernizácie športových zariadení. Väčšie projekty si často vyžadujú spoluprácu verejného a súkromného sektora, no a tá si zas vyžaduje dôkladné porozumenie právnym predpisom, ktoré sa týkajú verejných financií, štátnej pomoci a sponzorstva. Náš tím má rozsiahle skúsenosti so zvládaním významných projektov v oblasti športu. Spolupracovali sme napríklad pri projekte nového národného futbalového štadióna v Bratislave, pri ktorom sme museli riešiť rôzne otázky vyplývajúce z meniacej sa právnej úpravy ako aj z nutnosti reagovať na nepredpokladaný vývoj podmienok pre jeho prevádzkovanie.

Klientom v tomto sektore sme pomáhali s investíciami do športovej infraštruktúry a radili sme im pri rôznych zmluvných štruktúrach, od stavebných a nájomných zmlúv až po zmluvy týkajúce sa práva na pomenovanie a využívania športových zariadení. Rovnako sa špecializujeme aj na záležitosti týkajúce sa získavania verejných financií, grantov a sponzorských zmlúv, poskytovanie strategického poradenstva ohľadne nastavovania štruktúr riadenia a interných predpisov týkajúcich sa športových organizácií. Okrem toho pomáhame zlepšiť podmienky pre zapojenie sa mládeže do športových aktivít a máme rozsiahle skúsenosti s vypracovaním a vyjednávaním dohôd upravujúcich konanie podujatí, pričom zohľadňujeme požiadavky na bezpečnosť podujatí,  a dbáme na správne nastavenie zodpovednostných vzťahov.

Médiá a zábavný priemysel

Médiá čelia neustálemu tlaku na zmenu svojich obchodných modelov. Tento tlak prichádza v čase, keď tradičné médiá upadajú a digitálny svet a sociálne médiá menia spôsob, ktorým dochádza k vytváraniu, konzumácii a zdieľaniu obsahu. Vzhľadom na kľúčovú úlohu, ktorú médiá zohrávajú pri podpore pluralistickej spoločnosti a zabezpečení práva verejnosti na informácie a slobodu prejavu, je nevyhnutné, aby si svoje postavenie udržali. Zároveň dochádza aj k rýchlemu rastu a diverzifikácii zábavného priemyslu. Tento trend je spôsobený vzostupom streamovacích platforiem, globálnym dopytom po originálnom obsahu a pokrokmi v digitálnych produkčných technológiách. Umelci, filmári a spoločnosti pôsobiace v zábavnom priemysle sa v takomto rýchlo sa vyvíjajúcom prostredí musia prispôsobiť novým trendom a zorientovať sa v nových právnych normách.

Naši právnici sa dobre orientujú v oblasti médií a zábavného priemyslu a poskytujú právne poradenstvo v odvetviach od M&A transakcií až po komplexný svet filmového priemyslu. Naše skúsenosti zahŕňajú spoluprácu na vývoji najväčších filmových štúdií na Slovensku, komplexnú pomoc v oblasti štruktúrovania, dokumentácie pre investorov a financovania a podporu pri budovaní partnerstiev s medzinárodnými štúdiami a produkčnými spoločnosťami. Zastupujeme tiež jedného z najúspešnejších slovenských filmových režisérov, ktorému pomáhame pri zmluvách s producentmi a správe a ochrane práv duševného vlastníctva. Či už sa naša práca týka ochrany duševného vlastníctva, vyjednávania zmlúv alebo poskytovania poradenstva pri vývoji infraštruktúry, sme radi, že môžeme podporiť kreatívnu víziu a obchodný úspech našich klientov.

Významné spolupráce v odvetví

S majiteľom a developerom Národného futbalového štadióna ohľadom moderného projektu športovej infraštruktúry, a to vrátane aspektov týkajúcich sa výstavby a nájomných vzťahov, práv na pomenovanie, režimu štátnej podpory, zmlúv na energetické služby a rôznych operatívnych záležitostí.

S medzinárodnou poisťovacou spoločnosťou pri sponzorskej zmluve s jedným z najlepších svetových tenistov.

S Barani – Hokejová škola Michala Handzuša v súvislosti s prípravou a úpravami stanov občianskeho združenia a rokovaniami s mestom Banská Bystrica a mestskými organizáciami za účelom vyjednania transparentných podmienok pri užívaní mestskej športovej infraštruktúry.

  1. So súkromným investorom pri vývoji unikátneho filmového parku pre medzinárodné filmové a televízne produkcie a vysielanie neďaleko Bratislavy

S Prvým finančným družstvom, prevádzkujúcim celoštátnu rozhlasovú vysielaciu sieť, pri predaji jeho portfólia významnému vysielateľovi aktívnemu vo viacerých sektoroch

So špičkovým slovenským tvorcom videohier ohľadom medzinárodného sporu s významným hollywoodskym štúdiom

S jedným z najúspešnejších slovenských filmových režisérov pri rokovaniach s producentmi o režírovaní niekoľkých filmov a seriálov.

So spoločnosťou Gunpowder pri všetkých zmluvných záležitostiach, a to vrátane ochrany autorských práv a práv priemyselného vlastníctva.

S kreatívnou agentúrou pri súdnom spore ohľadom nárokov agentúry voči prevádzkovateľovi internetového mediálneho portálu a webovej stránky slúžiacej na zdieľanie videí.