Miestne samosprávy čelia jedinečným právnym výzvam, ktoré si vyžadujú nielen dôkladné porozumenie obchodnoprávnym otázkam, ale aj podrobné znalosti verejnoprávnych obmedzení. Náš tím sa špecializuje na poskytovanie strategického právneho poradenstva pre obce a mestá, najmä v oblastiach ako je verejné obstarávanie, štátna pomoc a nakladanie s obecným majetkom. V rámci nášho prístupu sa snažíme pri riešení kľúčových právnych výziev aktívne spolupracovať s vládnymi orgánmi a inštitúciami EÚ. Taktiež sme pripravení brániť samosprávy na akomkoľvek súdnom fóre.

Samosprávy majú k dispozícii obmedzené rozpočtové zdroje, ale zároveň nesú čoraz väčšiu zodpovednosť za verejné služby. To si vyžaduje efektívne riadenie ich aktív, a to vrátane tých, ktoré vlastnia spoločnosti patriace samospráve. Súčasťou úspešných projektov sú čoraz častejšie partnerstvá so súkromným sektorom. Tie vyžadujú od právnikov kreatívny prístup spolu s jasnou orientáciou v právom stanovených mantineloch a za účelom zabezpečenia komerčnej životaschopnosti takýchto transakcií.

Radíme aj súkromným subjektom, ktoré vstupujú do zmluvných vzťahov so samosprávou. Aby sa predišlo prípadnej neúčinnosti zmlúv alebo ich súdnemu spochybňovaniu, je kľúčové, aby bola takáto spolupráca v súlade so všetkými nevyhnutnými požiadavkami verejného práva. Naším cieľom je zrozumiteľne komunikovať regulačné limity vo vzťahu k rôznym druhom verejných aktív, aby mohli byť realisticky nastavené očakávania klientov a zároveň mali obdive strany právnu istotu vo vzťahu k realizovanej transakcii. 

Obchodné & občianskoprávne spory

Náš tím rieši širokú škálu obchodných a občianskoprávnych sporov. Poskytujeme kvalifikované poradenstvo zamerané na zmluvné otázky, zodpovednosť za škodu a ďalšie oblasti sporov. Naše obranné stratégie sú špeciálne navrhnuté pre verejný sektor, aby sme zabezpečili efektívnu ochranu záujmov obcí a miest.

Verejné obstarávanie a európske fondy

Klientov sprevádzame všetkými štádiami procesu verejného obstarávania a pomáhame im pri plnení podmienok európskych fondov. Súčasťou našich služieb je účinné zastupovanie pred Úradom pre verejné obstarávanie, národnými a európskymi súdmi, ako aj počas konaní pred Európskou komisiou.

Odpadové hospodárstvo

Náš tím má bohaté skúsenosti vo všetkých aspektoch odpadového hospodárstva. V tomto rýchlo sa meniacom právnom prostredí riešime kľúčové  otázky od dohľadu nad výstavbou zariadení na spracovanie odpadu až po riadenie zberu odpadu a riešenie sporov so štátnymi orgánmi.

Stavebné otázky

Pomáhame samosprávam pri manažovaní zmlúv o výstavbe a riešime spory so zhotoviteľmi a subdodávateľmi. Naše poradenstvo je založené na hlbokej znalosti pravidiel verejného obstarávania a štátnej pomoci.

Povoľovacie konania a územné plánovanie

Máme skúsenosti s riešením zložitých situácií, ktoré sa týkajú schvaľovania územných plánov ako aj ich preskúmavania zo strany prokuratúry. Pri týchto veciach pomáhame nájsť riešenia pre samosprávy a súkromné subjekty.

Správne právo

Pomáhame samosprávam získať prehľad v zložitej spleti predpisov, ktoré ovplyvňujú ich rozhodovacie procesy. Náš tím poskytuje strategické poradenstvo, čím zabezpečuje súlad so všeobecne záväznými predpismi a pomáha pri schvaľovaní miestnych nariadení a vydávaní povolení.

Správne spory

Vďaka rozsiahlym skúsenostiam v oblasti správneho práva pomáhame samosprávam zvládnuť dohľad štátnych orgánov a prokuratúry.  Na podporu pozície našich klientov, využívame právne argumenty a precedensy z rôznych jurisdikcií Európskej únie.

Koncesie a spoločné podniky

Vďaka dôkladnej znalosti verejnoprávnych predpisov a skúsenostiam z rôznych odvetví,  pomáhame pri vytváraní dlhodobých partnerstiev, ktoré sú prínosom pre samosprávy aj súkromné subjekty.

Strategické otázky

Často nás prizývajú k riešeniu zásadných strategických otázok, ktoré ovplyvňujú budúci rozvoj obcí a miest, ako je hľadanie nových zdrojov príjmov, rozvíjanie partnerstiev so súkromným sektorom, prispôsobovanie sa legislatívnym zmenám, spolupráca s inštitúciami EÚ a riešenie dlhodobých sporov.

Významné spolupráce v odvetví

Poradenstvo pri niekoľkých dlhodobých a významných súdnych sporoch, ktoré viedli k priaznivým urovnaniam pre samosprávy.

Poradenstvo pre samosprávy ohľadom dlhodobých nevýhodných zmlúv. Dosiahli sme ich úspešné zrušenie (resp. významnú zmenu) z dôvodu porušenia slovenského a európskeho práva, a to najmä v oblasti štátnej pomoci a verejného obstarávania.

Zastupovanie mestskej spoločnosti  pred slovenskými súdmi a inštitúciami Európskej únie v súvislosti s diskriminačným pridelením štátnej pomoci počas pandémie COVID-19.

Poradenstvo pri zložitej koncesnej zmluve na výstavbu nového parkovacieho domu.

Zastupovali sme samosprávu v zložitých stavebných sporoch podľa FIDIC a slovenského práva, ktoré súviseli s výstavbou dopravnej infraštruktúry. Úspešne sme zabránili korekciám pri európskych fondoch.

Mnohým samosprávam a súkromným subjektom sme poskytli právne poradenstvo v otázkach územného plánovania a povoľovacieho konania, a to vrátane  konaní pred  správnymi súdmi a prokuratúrou.