Neziskové organizácie a charitatívne nadácie zohrávajú kľúčovú úlohu pri riešení najnaliehavejších problémov spoločnosti od vzdelávania a zdravotnej starostlivosti až po verejnú podporu práv zraniteľných skupín a rozvoj komunity. Podnikateľské združenia a organizácie presadzujú opatrenia pre zlepšenie podnikateľského prostredia, rozvíjajú spoluprácu a posúvajú štandardy v jednotlivých odvetviach. Neziskové organizácie sa snažia zmeniť svet okolo nás k lepšiemu a našou úlohou je postarať sa o to, aby im žiadne právne komplikácie nestáli v ceste.

Chápeme, ak sa zdá, že vám právne predpisy často kladú prekážky pri plnení vašich cieľov. Práve preto sa náš tím snaží záležitosti zjednodušiť a nekomplikovať. Ponúkame vám našu odbornosť, aby ste hladko zvládli právne výzvy a mohli sa bez zbytočných ťažkostí sústrediť na svoje ciele.

Staráme sa o právne záležitosti neziskových organizácií, od zlepšovania štruktúr riadenia až po manažovanie komerčných projektov a zabezpečovanie súladu s právnymi predpismi. Vy tak svoju energiu môžete venovať tomu, čo je podstatné a má výrazný dopad v rámci komunity. Chceme byť viac ako len vaši právnici; chceme sa stať partnermi vo vašom úsilí o dosiahnutie pozitívnych zmien.

Založenie subjektu

Poskytujeme poradenstvo ohľadom optimálnych štruktúr pre občianske združenia, charitatívne nadácie a obchodné združenia ako prvý krok k vášmu úspechu.

Štruktúry riadenia

Pomáhame organizáciám vytvárať silné riadiace štruktúry v snahe zabezpečiť, aby riaditelia, členovia predsedníctva, správnych a dozorných rád dodržiavali svoje povinnosti a  požiadavky právnych predpisov.

Strategické riadenie

Poskytujeme podporu pri strategickom rozhodovaní v súlade s vašimi dlhodobými cieľmi, pomáhame vám efektívne riešiť výzvy a využívať príležitosti.

Podnikateľské združenia

Náš tím poskytuje právnu podporu šitú na mieru tak, aby podnikateľské združenia mohli podporovať rozvoj svojho odvetvia a dosahovať svoje organizačné ciele. 

Duševné vlastníctvo

Postaráme sa o zabezpečenie ochrany vašich práv týkajúcich sa duševného vlastníctva, či už prostredníctvom registrácie, licenčných zmlúv alebo úspešného uplatňovania vašich práv v súdnych aj mimosúdnych konaniach.

Zmluvy

Poskytujeme poradenstvo v oblasti obchodných dohôd a chránime tak záujmy našich klientov.

Nehnuteľnosti

Náš špecializovaný tím so skúsenosťami na trhu nehnuteľností poskytuje praktické rady pri prenájme, kúpe, predaji alebo rekonštrukcii nehnuteľností.

Zamestnanie

Poskytujeme poradenstvo týkajúce sa pracovných zmlúv, predpisov na pracovisku a dodržiavania pracovného práva a zabezpečujeme tak vyhovujúce pracovné prostredie.

Riešenie sporov

Vďaka silnému zázemiu v oblasti súdnych sporov sa snažíme pre vás dosiahnuť čo najlepšie výsledky.

Viac o našej pro bono práci pre neziskové organizácie sa dozviete tu

Významné spolupráce v odvetví

S  neziskovou organizáciou  „Cesta von“, ktorá sa zameriava na rozvoj a vzdelávanie rómskej komunity prostredníctvom programov ako Omama (mentoring) a FILIP (finančná gramotnosť).

S mestom Bratislava na rôznych prípadoch, vrátane potvrdenia vlastníctva historickej Prüger-Wallnerovej záhrady v dôsledku úspešného zrušenia rozhodnutia okresného súdu a následného plného uznania vlastníckych práv mesta.

S právnickou fakultou Univerzity Komenského, ktoré spája praktickú výuku práva s potrebami neziskového sektora.

S Holandskou obchodnou komorou v Slovenskej republike v súvislosti s rôznymi otázkami ohľadom štruktúry riadenia a zmenami organizačných dokumentov.

S Medzinárodnou asociáciou ropných prepravcov, z.s. (IAOT) ako jej hlavný právny poradca pri rôznych korporátnych otázkach, ako aj pri otázkach týkajúcich sa hospodárskej súťaže a regulácie v oblasti energetiky.

S Depaul Slovensko, neziskovou organizáciou pomáhajúcou ľuďom bez domova a znevýhodneným jednotlivcom, pri rôznych právnych záležitostiach.

S Nadáciou DEDO ohľadom založenia neziskových organizácií, sociálneho podnikania, ako aj v otázkach riadenia súvisiacich s Centrom domáceho vzdelávania DORKA.

So Slovenským skautským zväzom pri ochrane práv týkajúcich sa duševného vlastníctva.

S občianskym združením Edulienka pri vývoji súboru franšízových dokumentov na uľahčenie zdieľania vzdelávacieho modelu Edulienka.

S organizáciou Mareena pri riešení rôznych právnych otázok zameraných na podporu integračných snáh cudzincov a podporu otvorených spoločenských diskusií o migračných výzvach.

S Barani – Hokejová škola Michala Handzuša v súvislosti s prípravou a úpravami stanov občianskeho združenia a rokovaniami s mestom Banská Bystrica a mestskými organizáciami za účelom vyjednania transparentných podmienok pri užívaní mestskej športovej infraštruktúry.