V prostredí rýchlej digitalizácie a neustálych regulačných zmien sa finančné inštitúcie musia rýchlo adaptovať, aby uspokojili dynamické potreby svojich klientov aj regulačných orgánov. Pomáhame týmto inštitúciám zdokonaliť ich obchodné modely tak, aby efektívne reagovali na tieto zmeny, znižovali záťaž súvisiacu s dodržiavaním predpisov a zlepšovali svoje regulačné stratégie. Naša expertíza zahŕňa posilňovanie compliance programov a poskytovanie cieleného poradenstva pri zložitých regulačných vyšetrovaniach a otázkach.

Spolupracujeme s poprednými globálnymi bankami, poisťovňami, fintech spoločnosťami a ďalšími aktérmi na trhu ohľadom širokej škály otázok v oblasti finančnej regulácie. Naša práca pokrýva finančné služby, finančné nástroje a produkty, vrátane špecializovaných nástrojov, ako sú finančné nástroje schválené podľa Solvency II a cenné papiere  viazané na poistenie, ako aj licencovanie, zverejňovanie, marketingové pravidlá a korporátne riadenie. Na základe skúseností z významných transakcií riešime tiež regulačné aspekty fúzií a akvizícií.

Dobre sa orientujeme v cezhraničných  finančných transakciách a miestnom regulačnom prostredí, a tak pomáhame našim klientom prekonávať zložité výzvy, ktorým čelia vo finančnom odvetví. 

Regulačné vyšetrovania a šetrenia / Súdne spory

Zastupujeme finančné inštitúcie v regulačných konaniach v rámci bežnej činnosti aj na úrovni súdov, jednáme s národnými a európskymi regulátormi. Naša prax pokrýva rôzne úrovne národných obchodných, správnych a ústavných súdov, ako aj Európskeho súdneho dvora a Odvolacej rady. Okrem toho manažujeme významné udalosti z regulačného pohľadu, ako nadobudnutia a zmeny kvalifikovaných účastí. 

Regulácia kapitálových požiadaviek 

Naša firma poskytuje regulovaným finančným inštitúciám poradenstvo pri plnení a manažovaní kapitálových požiadaviek vyplývajúcich z príslušnej regulácie. To zahŕňa vydávanie viacerých finančných nástrojov schválených podľa Solvency II, ako sú napríklad podriadené konvertibilné dlhopisy kótované na viedenskej burze. Naše strategické poradenstvo prispôsobujeme tak, aby zabezpečilo súlad s právnymi predpismi a optimalizovalo finančnú štruktúru v rámci aktuálnych regulačných rámcov.

Compliance programy a revízie

Náš tím vyvíja a zdokonaľuje compliance stratégie pre finančné nástroje a produkty na medzinárodnej úrovni, poskytuje poradenstvo pri zložitých cezhraničných štruktúrach cenných papierov  viazaných na poistenie, ako aj pri schémach zaistenia, ktoré zahŕňajú konzorciá popredných globálnych zaisťovateľov. Venujeme sa tiež dôkladnej revízii compliance programov, ktoré sa týkajú požiadaviek regulačných predpisov týkajúcich sa spotrebiteľov. 

Fintech

Pre fintech spoločnosti poskytujeme strategické poradenstvo, ktoré pokrýva transakcie ohľadom zákazníckeho portfólia a inovatívne služby súvisiace s regulačnými rizikami vo finančných službách. 

Významné spolupráce v odvetví

So spoločnosťou NOVIS ako kľúčový poradca pri vydaní podriadených konvertibilných dlhopisov Solvency II Tier 2 kótovaných na viedenskej burze, pri prvom projekte v rámci Slovenska, ktorý vydal dlhopisy predstavujúce Tier 2 Own Funds podľa pravidiel Solvency II po roku 2016.

So Citigroup v súvislosti so slovenskými regulačnými aspektmi štandardizácie ponukových dokumentov a ponúk štruktúrovaných cenných papierov v rámci programu globálnych strednodobých dlhopisov Citigroup vo výške 60 miliárd USD.

So spoločnosťou NOVIS v strategických a regulačných otázkach na poisťovacom a finančnom trhu, a to vrátane nadnárodných vyšetrovacích konaní a interakcií s EIOPA a národnými regulátormi. Riadili sme právnych poradcov, koordinovali sme národné podania v rôznych jurisdikciách a vyvíjali sme stratégie v spolupráci s poradcami z popredných nemeckých a španielskych firiem.

So slovenskou fintech spoločnosťou GGFS (časť Grafobal Group) pri predaji jej zákazníckeho portfólia pre systémy zamestnaneckých výhod globálnemu francúzskemu poskytovateľovi Up Group.

So spoločnosťou TWISTO pri licencovaní a iných požiadavkách súvisiacich s poskytovaním spotrebiteľských úverov podľa Smernice o platobných službách (PSD2).

So spoločnosťou NOVIS ako kľúčový poradca pri transakcii cenných papierov viazaných na poistenie vo výške 100 mil. EUR na financovanie opatrení na náhradu a doplnenie štandardnej zaisťovacej schémy pre poisťovacie produkty ponúkané v rôznych jurisdikciách.

So spoločnosťou Amico Finance pri inovatívnej outsourcingovej službe súvisiacej s poistením a potenciálnymi rizikami spojenými s reguláciou finančných služieb.

S medzinárodnou poisťovacou spoločnosťou pri viacerých regulačných otázkach súvisiacich so zákazníkmi, ktoré zahŕňali interakcie s národným regulátorom, a to vrátane kľúčových informačných dokumentov, predzmluvných posúdení, interných fondov poisťovacích spoločností,  režimu zverejňovania požadovanej dokumentácie a dodržiavania rovnakého zaobchádzania v rôznych jurisdikciách.

So súkromným investorom vo fintech spoločnosti Payout pri navyšovaní jeho investície a aktualizácii dohôd akcionárov na podporu ďalšej expanzie spoločnosti.