Sociálna infraštruktúra poskytuje kľúčové služby ako vzdelávanie, zdravotnú starostlivosť, bývanie a občiansku vybavenosť a je teda nevyhnutná pre rozvoj komunít a kvalitu života. Na Slovensku prebieha snaha o modernizáciu a rozšírenie siete týchto zariadení, aby zodpovedali rastúcim potrebám a moderným štandardom. Aktuálne trendy zahŕňajú zvýšenú účasť súkromného sektora na rozvoji spoločenskej infraštruktúry, zavádzanie ekologických stavebných postupov a integráciu digitálnych technológií. Ich cieľom je vybudovanie inteligentnej infraštruktúry a zvýšenie úrovne poskytovaných služieb. Riešenie týchto trendov a súvisiacich regulačných a finančných výziev si vyžaduje komplexnú právnu podporu.

Náš tím ponúka právne poradenstvo v týchto zložitých otázkach. Klientom pomáhame pri plánovaní, výstavbe a riadení rôznych projektov. Naše služby zahŕňajú analýzy uskutočniteľnosti, zabezpečenie súladu s právnymi predpismi, negociácie zmluvnej dokumentácie a riešenie sporov. Aby sme pokryli individuálne potreby každého projektu, kombinujeme naše odborné znalosti v oblasti obchodného práva, stavebníctva, povoľovacích procesov, financovania, európskeho a verejného práva.

Spolupracujeme s rôznymi zainteresovanými stranami, vrátane súkromných investorov, sponzorov, veriteľov, samospráv a neziskových organizácií, a snažíme sa zabezpečiť bezproblémovú realizáciu projektov a vyriešiť všetky právne aspekty. Pomáhame našim klientom pri zabezpečení financovania, štruktúrovaní partnerstiev, riadení obstarávacích procesov a riešení právnych problémov počas celého životného cyklu projektu.

Naším cieľom je poskytovať praktické, komerčne orientované riešenia, ktoré prispejú k úspechu týchto projektov. Vďaka úzkej spolupráci s našimi klientami uvádzame do života projekty sociálnej infraštruktúry, ktoré zvyšujú kvalitu života a podporujú udržateľný rozvoj komunít po celom Slovensku.

Významné spolupráce v odvetví

S majiteľom a developerom Národného futbalového štadióna ohľadom tohto moderného projektu športovej infraštruktúry, a to vrátane aspektov týkajúcich sa výstavby a nájomných vzťahov, práv na pomenovanie, režimu štátnej pomoci, zmlúv na energetické služby a rôznych operatívnych záležitostí.

S konzorciom Metrostav a InterHealth Canada v procese súťažného dialógu ohľadom výstavby novej univerzitnej nemocnice v Bratislave prostredníctvom PPP.

So spoločnosťou pôsobiacou v oblasti odpadového hospodárstva v súvislosti s plánovanou modernizáciou jej spaľovne.

S mestom Bratislava pri otázkach týkajúcich sa výstavby nájomného bývania.

So Slovenskou národnou galériou ohľadom záležitostí týkajúcich sa nárokov a financovania súvisiacich s rekonštrukciou jej hlavnej budovy.

S mestom Bratislava ohľadom potvrdenia  vlastníctva historickej Prüger-Wallnerovej záhrady v dôsledku úspešného zrušenia rozhodnutia okresného súdu a následného plného uznania vlastníckych práv mesta.