Zemný plyn aj naďalej zohráva kľúčovú úlohu pri energetickej transformácii a na ceste k dosiahnutiu uhlíkovej neutrality. Jeho flexibilita pomáha pri trhovej integrácii nepredvídateľných zdrojov obnoviteľnej energie. Európske kapacity na skladovanie plynu zvyšujú energetickú bezpečnosť. Zemný plyn je zároveň prechodné palivo, ktoré pomáha pri rýchlejšom vyraďovaní uhlia z výroby elektriny a tepla.

Na európskom trhu so zemným plynom dochádza k významným zmenám, vrátane posunu smerom k mimoruským výrobcom, nových prepravných ciest zemného plynu, zvýšeného dovozu LNG a rozvoja zariadení na dovoz LNG. Navyše, vzhľadom na potenciál prispôsobenia plynárenskej infraštruktúry na prepravu a skladovanie vodíka môže tento priemysel zohrať dodatočnú významnú úlohu pri prechode na nízkouhlíkovú ekonomiku. 

Vďaka dlhoročnej spolupráci s poprednými aktérmi na slovenskom trhu so zemným plynom majú naši právnici v tomto sektore rozsiahle odborné znalosti v komerčnej oblasti aj v oblasti regulácie. Naše skúsenosti sa vzťahujú na prepravu, skladovanie a dodávku plynu, pričom v týchto oblastiach poskytujeme komplexnú právnu podporu. Rovnako poskytujeme poradenstvo aj pri M&A transakciách v odvetví zemného plynu a venujeme sa zložitým otázkam v oblasti regulácie, vrátane cenovej regulácie, tzv. unbundlingu infraštruktúrnych operátorov a reformám energetickej legislatívy.

Medzinárodným dodávateľom plynu pomáhame pri vstupe na trh, pričom riešime regulačné, korporátne, komerčné a iné relevantné aspekty. Veľkým priemyselným odberateľom poskytujeme poradenstvo ohľadom zmlúv o dodávke plynu, dohôd o rezervácii kapacity a pripojení priemyselných lokalít k distribučnej sieti plynu, ako aj otázok, ktoré sa týkajú miestnych distribučných sietí. Náš tím má skúsenosti aj s riešením sporov v odvetví zemného plynu, vrátane medzinárodných arbitráží.

Významné spolupráce v odvetví

So spoločnosťou eustream pri strategických a regulačných otázkach týkajúcich sa prepravy plynu.

So spoločnosťou NAFTA pri posúdení a implementácii inovatívnych swap-based produktov na skladovanie plynu.

So spoločnosťou MET Holding Group pri regulačných, korporátných a ďalších aspektoch vstupu na slovenský trh.

So spoločnosťou GLP pri zmluvách o dodávke plynu, dohodách o rezervácii kapacity, otázkach týkajúcich sa napojenia priemyselných lokalít na distribučnú sieť plynu a otázok týkajúcich sa miestnych distribučných sústav.

So spoločnosťou NAFTA v súvislosti so zavedením nového regulačného rámca pri plynovej kríze v roku 2009 a jej dopadom na existujúce obchodné vzťahy NAFTA

S kľúčovým európskym prepravcom plynu v súvislosti s exekučným konaním.

So slovenskou dcérou  nemeckej skupiny obchodujúcej s plynom pri kľúčových zmluvách o dodávkach plynu s veľkými slovenskými priemyselnými odberateľmi a pri otázkach regulácie v oblasti dodávok plynu.

So spoločnosťou NAFTA pri posúdení a štruktúrovaní inovatívnych plynových produktov z pohľadu slovenského a európskeho práva.