Energetický mix Slovenska je vo veľkej miere založený na výrobe nízkouhlíkovej elektriny v jadrových a vodných elektrárniach, pričom tieto zdroje dlhodobo podporuje aj slovenská vládna politika. Hoci rozvoj výroby elektriny zo slnečnej a veternej energie má z pohľadu energetickej politiky menšiu prioritu, právne rámce EÚ a klesajúce náklady na výrobu energie z týchto zdrojov zvyšujú atraktívnosť investícií aj v tejto oblasti.

Integrácia elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov si vyžaduje pokrok v oblasti skladovania energie a modernizáciu elektroenergetickej infraštruktúry, aby zvládla nové technológie a modely spotreby. Vzostup distribuovaných energetických zdrojov a elektrickej mobility si tiež vyžaduje významné investície do nabíjacej infraštruktúry a modernizácie sústav.

V dobe týchto zmien si európske reformné iniciatívy zároveň dávajú za cieľ zmeniť trh s elektrinou tak, aby podporili hospodársku súťaž, inovácie a bezpečnosť dodávok a zároveň spotrebiteľov ochránili pred cenovými výkyvmi.

Naša firma pomáha klientom pri zvládaní týchto výziev využitím našich bohatých skúseností v oblasti energetiky vrátane projektov v oblasti jadrovej energie a obnoviteľných zdrojov energie. Poskytujeme poradenstvo v oblasti regulácie, obchodu, obstarávania, výstavby a povoľovania, ako aj poradenstvo v oblasti právnych predpisov EÚ o hospodárskej súťaži a štátnej pomoci. Máme tiež rozsiahle odborné znalosti v oblasti M&A a poskytujeme poradenstvo pri akvizíciách, predajoch a spoločných podnikoch súvisiacich s energetickými výrobnými aktívami.

Významné spolupráce v odvetví

So spoločnosťou Slovenské elektrárne pri dostavbe jadrovej elektrárne Mochovce.

S fondom SRKF spravovaným spoločnosťou Wood & Company pri solárnych projektoch od založenia spoločných podnikov a viacúrovňových dlhových štruktúr, po rokovania o EPC a O&M zmluvách a nadradené bankové financovanie

S veľkou európskou energetickou skupinou pri zamýšľanom predaji energetického aktíva s transakčnou hodnotou cca 1,3 miliardy EUR.

So spoločnosťou GLP pri zmluvách o dodávke energie a služieb, vrátane zmlúv o dodávke elektriny, dohôd o rezervácii kapacity, otázok týkajúcich sa pripojenia priemyselných lokalít na elektrickú sieť, ako aj otázok, ktoré sa týkali miestnych distribučných sietí.

So spoločnosťou Slovenské elektrárne pri strategických rokovaniach o zmluvách na výrobu a dodávky jadrového paliva.

So spoločnosťou Slovenské elektrárne pri slovenských a európskych právnych otázkach v súvislosti s rôznymi súdnymi a správnymi konaniami.

S veľkou medzinárodnou energetickou spoločnosťou pri príprave ponuky na akvizíciu podielu v Slovenských elektrárňach od spoločnosti ENEL.

So spoločnosťou PPA CONTROLL pri rôznych záležitostiach v súvislosti s rekonštrukciou Planta Centro vo Venezuele.

So spoločnosťou NAFTA ohľadom komplexného prehľadu regulačných povinností platných pre výrobcov a dodávateľov elektriny.