Investície do dopravnej infraštruktúry zohrávajú kľúčovú úlohu pri podpore hospodárskeho rastu a miestneho rozvoja. Našich klientov sprevádzame všetkými fázami infraštruktúrnych projektov, od štúdií uskutočniteľnosti, plánovania a povoľovacích procesov až po tendre na dodávateľov, výstavbu, správu a prevádzku.

Vďaka  našim bohatým skúsenostiam v tomto odvetví a odborným vedomostiam v oblasti regulácie, dokážeme pomôcť našim klientom efektívne vyhodnotiť projektové riziká a podporiť ich  v strategickom rozhodovaní. 

Naše rôznorodé skúsenosti v oblasti projektov dopravnej infraštruktúry, vrátane skúseností zo súdnych a arbitrážnych konaní, nám umožňujú myslieť o niekoľko krokov dopredu pri príprave a vyjednávaní stavebných zmlúv a ponúkať tak praktické a odskúšané riešenia.

Aktívny manažment zmlúv a sporných nárokov hrá kľúčovú úlohu pre úspešné dokončenie infraštruktúrnych projektov. Starostlivo vyhodnocujeme aj finančné otázky a špecifické podmienky týkajúce sa využívania rôznych finančných zdrojov, a to vrátane súkromných fondov, verejných investícií a fondov EÚ.

Medzi našich klientov patria sponzori, dodávatelia, fondy, vládne orgány, medzinárodné inštitúcie a samosprávy. Členovia nášho tímu poskytovali poradenstvo pri všetkých hlavných slovenských PPP projektoch, ako sú R1, D1 a D4/R7, a pri PPP iniciatívach v Českej republike, vrátane D35 a železničných projektoch. Okrem toho máme rozsiahle skúsenosti so stavebnými spormi, najmä na základe zmlúv FIDIC, pred komisiou pre rozhodovanie sporov, arbitrážnymi tribunálmi a slovenskými súdmi. Tam, kde to bolo pre našich klientov žiaduce, sme sa podieľali na dosiahnutí dohody o urovnaní s cieľom pokročiť vo výstavbe a prevádzke rôznych projektov.

Významné spolupráce v odvetví

S Ministerstvom dopravy ČR pri  vyhlásení a v procese verejného obstarávania PPP projektu diaľnice D35 ohľadom rôznych úsekov medzi Prahou a Ostravou.

So Správou železnic pri štúdii uskutočniteľnosti PPP pre úseky vysokorýchlostnej železnice na Morave.

So spoločnosťou Národná diaľničná spoločnosť pri riešení viacerých významných sporov so zhotoviteľmi.

S EBRD a Správou železnic (český štátny správca železničnej infraštruktúry) pri štúdii uskutočniteľnosti PPP, pre železničné spojenie Praha – Letisko Praha – Kladno.

S mestom Bratislava pri stavebných záležitostiach a sporoch v súvislosti s rekonštrukciou Dúbravsko-Karloveskej radiály.

S dodávateľom pri riešení sporov expertom a v arbitrážnom  konaní podľa pravidiel ICC v Ženeve, ktoré sa týkali výstavby úseku diaľnice na Slovensku a jeho nárokov voči koncesionárovi.

S Ministerstvom dopravy ČR pri stavebných otázkach a sporoch súvisiacich s prvým PPP projektom na diaľnici D4.

S konzorciom Bouygues, Colas, Intertoll, Metrostav pri účasti v tendri ohľadom PPP na výstavbu diaľnice D4/R7.

S Národnou diaľničnou spoločnosťou v rôznych fázach kľúčových infraštruktúrnych projektov na Slovensku, vrátane viacerých úsekov diaľnic D1 a R2.