Neziskové organizácie

Neziskové organizácie a charitatívne nadácie zohrávajú kľúčovú úlohu pri riešení najnaliehavejších problémov spoločnosti od vzdelávania a zdravotnej starostlivosti až po verejnú podporu práv zraniteľných skupín a rozvoj komunity. Podnikateľské združenia a organizácie presadzujú opatrenia pre zlepšenie podnikateľského prostredia, rozvíjajú spoluprácu a posúvajú štandardy v jednotlivých odvetviach. Neziskové organizácie sa snažia zmeniť svet okolo nás k lepšiemu a našou úlohou je postarať sa o to, aby im žiadne právne komplikácie nestáli v ceste.

Chápeme, ak sa zdá, že vám právne predpisy často kladú prekážky pri plnení vašich cieľov. Práve preto sa náš tím snaží záležitosti zjednodušiť a nekomplikovať. Ponúkame vám našu odbornosť, aby ste hladko zvládli právne výzvy a mohli sa bez zbytočných ťažkostí sústrediť na svoje ciele.

Staráme sa o právne záležitosti neziskových organizácií, od zlepšovania štruktúr riadenia až po manažovanie komerčných projektov a zabezpečovanie súladu s právnymi predpismi. Vy tak svoju energiu môžete venovať tomu, čo je podstatné a má výrazný dopad v rámci komunity. Chceme byť viac ako len vaši právnici; chceme sa stať partnermi vo vašom úsilí o dosiahnutie pozitívnych zmien.

Založenie subjektu

Poskytujeme poradenstvo ohľadom optimálnych štruktúr pre občianske združenia, charitatívne nadácie a obchodné združenia ako prvý krok k vášmu úspechu.

Štruktúry riadenia

Pomáhame organizáciám vytvárať silné riadiace štruktúry v snahe zabezpečiť, aby riaditelia, členovia predsedníctva, správnych a dozorných rád dodržiavali svoje povinnosti a  požiadavky právnych predpisov.

Strategické riadenie

Poskytujeme podporu pri strategickom rozhodovaní v súlade s vašimi dlhodobými cieľmi, pomáhame vám efektívne riešiť výzvy a využívať príležitosti.

Podnikateľské združenia

Náš tím poskytuje právnu podporu šitú na mieru tak, aby podnikateľské združenia mohli podporovať rozvoj svojho odvetvia a dosahovať svoje organizačné ciele. 

Duševné vlastníctvo

Postaráme sa o zabezpečenie ochrany vašich práv týkajúcich sa duševného vlastníctva, či už prostredníctvom registrácie, licenčných zmlúv alebo úspešného uplatňovania vašich práv v súdnych aj mimosúdnych konaniach.

Zmluvy

Poskytujeme poradenstvo v oblasti obchodných dohôd a chránime tak záujmy našich klientov.

Nehnuteľnosti

Náš špecializovaný tím so skúsenosťami na trhu nehnuteľností poskytuje praktické rady pri prenájme, kúpe, predaji alebo rekonštrukcii nehnuteľností.

Zamestnanie

Poskytujeme poradenstvo týkajúce sa pracovných zmlúv, predpisov na pracovisku a dodržiavania pracovného práva a zabezpečujeme tak vyhovujúce pracovné prostredie.

Riešenie sporov

Vďaka silnému zázemiu v oblasti súdnych sporov sa snažíme pre vás dosiahnuť čo najlepšie výsledky.

Viac o našej pro bono práci pre neziskové organizácie sa dozviete tu

Telekomunikácie

Každodenný život je čoraz viac závislý na vysokorýchlostnom a spoľahlivom internetovom pripojení, a tak poskytovatelia telekomunikačných a internetových služieb investujú veľké prostriedky do nových technológií, ako sú stožiare, antény, optické káble a dátové centrá, a do získavania frekvencií mobilného spektra. V snahe optimalizovať zdroje spoločnosti uzatvárajú dohody o spoločnom využívaní siete a podieľajú sa na špecifických spoločných projektoch, ktoré sú cielené v prospech zákazníka bez obmedzenia hospodárskej súťaže. Viazanie poskytovania dát s prístupom k televíznym a rozhlasovým staniciam tiež vyvoláva zložité otázky.

Predvídateľnosť a stabilita v oblasti regulácie sú pre našich klientov v tomto odvetví kľúčové a je nevyhnutné zabezpečiť, aby sa telekomunikačné predpisy a pravidlá hospodárskej súťaže/štátnej pomoci uplatňovali správne. Ak vnútroštátne regulačné orgány konajú v rozpore s pravidlami EÚ alebo slovenskými právnymi predpismi, náš skúsený tím sa účinne zastáva záujmov klientov priamo pred Európskou komisiou alebo príslušnými slovenskými ministerstvami.

Zastupujeme klientov pri obrane proti individuálnym regulačným povinnostiam, ktoré sú často ukladané bez odôvodnenia, ako aj proti údajným nárokom súkromných subjektov na náhradu škody. Pomáhame tiež vnútroštátnym regulačným orgánom pri riešení zložitých technických a právnych otázok.

Právo hospodárskej súťaže

Telekomunikačný sektor je charakteristický obmedzeným počtom relevantných hráčov a vysokými bariérami vstupu na trh, a preto je žiaduce podrobiť prípadné spolupráce medzi nimi dôkladnej analýze.  Naše odborné znalosti v oblasti práva hospodárskej súťaže nám umožňujú účinne usmerňovať našich klientov a pomáhať im určiť, ktoré spolupráce sú vhodné a ktoré by mohli viesť k regulačným problémom.

Regulačné poradenstvo

Poskytujeme zrozumiteľné a praktické poradenstvo v oblasti telekomunikačných predpisov a podporujeme našich klientov pri komunikácii s regulačnými orgánmi. Našou snahou je zabezpečiť compliance a efektívne manažovanie  regulačných výziev, a umožniť tak klientom plne sa sústrediť na ich strategické ciele.

Aukcie frekvenčného spektra 

Pomáhame mobilným operátorom pri preskúmavaní súladu podmienok aukcií frekvenčného spektra s telekomunikačnými zákonmi aj zákonmi o hospodárskej súťaži a v prípade potreby ich zastupujeme v súvisiacich  správnych alebo súdnych konaniach.

Vnútroštátne súdne spory

Naše dôkladné znalosti v telekomunikačnom odvetví nám umožňujú poskytovať odborné poradenstvo ohľadom strategického prístupu a vedenia súdnych sporov v tomto sektore, či už v prípade rozporu vnútroštátnych právnych predpisov s právom EÚ alebo pri sporoch ohľadom správnych alebo  obchodných záležitostí.

Konania pred Európskou komisiou

Máme bohaté skúsenosti so zastupovaním klientov pri rokovaniach s DG CONNECT (Generálne riaditeľstvo pre komunikačné siete, obsah a technológie) a DG COMP (Generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž), pričom riešime komplexné otázky týkajúce sa telekomunikácií, hospodárskej súťaže, štátnej pomoci a verejného obstarávania.

M&A v oblasti telekomunikácií 

Naši právnici sú zbehlí v manažovaní M&A transakcií v telekomunikačnom sektore. Vďaka rozsiahlym skúsenostiam v oblasti M&A a silnému zázemiu v telekomunikačnom sektore realizujeme úspešné transakcie, ktoré vedú k dosiahnutiu strategických cieľov našich klientov.

Digitálne technológie

Digitálne technológie sú mimoriadne dynamickým odvetvím. Rýchly vývoj, dostatok kapitálu, jednoduché iterácie a škálovanie produktov a takmer neobmedzené uplatnenia na rôznych trhoch a v mnohých odvetviach prinášajú množstvo príležitostí. 

Radíme klientom na oboch stranách, teda poskytovateľom, aj zákazníkom, a to vrátane globálnych lídrov, etablovaných hráčov, pionierov zmien v tradičných oblastiach, až po menšie agilné tímy s veľkým potenciálom. Všestrannosť digitálnych technológií sa odráža aj v škále riešení, ktorým sa venujeme. Naši právnici pomáhajú klientom pôsobiacim vo finančnom sektore, kryptomenách, kreatívnych odvetviach, sociálnych médiách, starostlivosti o zdravie, ESG a ďalších oblastiach, s tvorbou, obstarávaním, implementáciou a zákonným súladom ich digitálnych produktov, ako aj technológií, ktoré podporujú a zlepšujú ich iné činnosti.

Aktuálny vzostup digitálnych technológií má čoraz väčší vplyv na bežných užívateľov a celé odvetvie sa významne približuje k univerzálnej aplikácii. Vďaka rôznorodým skúsenostiam, ochote experimentovať a túžbe učiť sa od klientov všetkých typov a veľkostí dokážeme našu digitálnu expertízu neustále zlepšovať.

Šport, médiá a zábavný priemysel

Šport

Slovenský šport čelí z výzvam. Jednotlivé tímy a organizácie sa potrebujú vysporiadať s obmedzenými finančnými možnosťami, ako aj s potrebou výstavby a modernizácie športových zariadení. Väčšie projekty si často vyžadujú spoluprácu verejného a súkromného sektora, no a tá si zas vyžaduje dôkladné porozumenie právnym predpisom, ktoré sa týkajú verejných financií, štátnej pomoci a sponzorstva. Náš tím má rozsiahle skúsenosti so zvládaním významných projektov v oblasti športu. Spolupracovali sme napríklad pri projekte nového národného futbalového štadióna v Bratislave, pri ktorom sme museli riešiť rôzne otázky vyplývajúce z meniacej sa právnej úpravy ako aj z nutnosti reagovať na nepredpokladaný vývoj podmienok pre jeho prevádzkovanie.

Klientom v tomto sektore sme pomáhali s investíciami do športovej infraštruktúry a radili sme im pri rôznych zmluvných štruktúrach, od stavebných a nájomných zmlúv až po zmluvy týkajúce sa práva na pomenovanie a využívania športových zariadení. Rovnako sa špecializujeme aj na záležitosti týkajúce sa získavania verejných financií, grantov a sponzorských zmlúv, poskytovanie strategického poradenstva ohľadne nastavovania štruktúr riadenia a interných predpisov týkajúcich sa športových organizácií. Okrem toho pomáhame zlepšiť podmienky pre zapojenie sa mládeže do športových aktivít a máme rozsiahle skúsenosti s vypracovaním a vyjednávaním dohôd upravujúcich konanie podujatí, pričom zohľadňujeme požiadavky na bezpečnosť podujatí,  a dbáme na správne nastavenie zodpovednostných vzťahov.

Médiá a zábavný priemysel

Médiá čelia neustálemu tlaku na zmenu svojich obchodných modelov. Tento tlak prichádza v čase, keď tradičné médiá upadajú a digitálny svet a sociálne médiá menia spôsob, ktorým dochádza k vytváraniu, konzumácii a zdieľaniu obsahu. Vzhľadom na kľúčovú úlohu, ktorú médiá zohrávajú pri podpore pluralistickej spoločnosti a zabezpečení práva verejnosti na informácie a slobodu prejavu, je nevyhnutné, aby si svoje postavenie udržali. Zároveň dochádza aj k rýchlemu rastu a diverzifikácii zábavného priemyslu. Tento trend je spôsobený vzostupom streamovacích platforiem, globálnym dopytom po originálnom obsahu a pokrokmi v digitálnych produkčných technológiách. Umelci, filmári a spoločnosti pôsobiace v zábavnom priemysle sa v takomto rýchlo sa vyvíjajúcom prostredí musia prispôsobiť novým trendom a zorientovať sa v nových právnych normách.

Naši právnici sa dobre orientujú v oblasti médií a zábavného priemyslu a poskytujú právne poradenstvo v odvetviach od M&A transakcií až po komplexný svet filmového priemyslu. Naše skúsenosti zahŕňajú spoluprácu na vývoji najväčších filmových štúdií na Slovensku, komplexnú pomoc v oblasti štruktúrovania, dokumentácie pre investorov a financovania a podporu pri budovaní partnerstiev s medzinárodnými štúdiami a produkčnými spoločnosťami. Zastupujeme tiež jedného z najúspešnejších slovenských filmových režisérov, ktorému pomáhame pri zmluvách s producentmi a správe a ochrane práv duševného vlastníctva. Či už sa naša práca týka ochrany duševného vlastníctva, vyjednávania zmlúv alebo poskytovania poradenstva pri vývoji infraštruktúry, sme radi, že môžeme podporiť kreatívnu víziu a obchodný úspech našich klientov.

Bezpečnosť a obrana

Náš tím dobre rozumie výzvam, ktorým čelia podnikatelia v tomto odvetví. Máme skúsenosti s medzinárodnými dodávateľskými zmluvami, vrátane súkromných a verejných tendrov, rámcových dohôd, partnerstiev  a dohôd o expanzii. Zabezpečujeme aj analýzy regulácie a rokovania s domácimi štátnymi orgánmi. Pre orientáciu v tomto odvetví je navyše kľúčová aj znalosť prevádzkových a obchodných špecifík podnikania, tak na strane súkromného, ako aj verejného sektora.

Nástup nových technológií prináša aj do tohto odvetvia nové výzvy. Preto úzko spolupracujeme s inžiniermi a pôvodcami know-how našich klientov a spoločne vyvíjame spoľahlivé právne stratégie pre ochranu ich inovácií a zmierňovanie súvisiacich rizík.

V oblasti bezpečnosti a obrany pokrývame širokú škálu problémov, s odhodlaním poskytovať jednoznačné a praktické poradenstvo. Budujeme silné partnerstvá a prinášame riešenia zosúladené so strategickými záujmami našich klientov.

M&A

Výrobné a dodávateľské zmluvy

Komerčné transakcie

Duševné vlastníctvo

Ochrana osobných údajov

Pracovné právo

Compliance a povoľovacie konania

Sankcie

Spory

Nehnuteľnosti

Držíme krok so slovenským trhom komerčných nehnuteľností pri jeho neustálom vývoji. Pracujeme s projektmi uplatňujúcimi inovácie v obchodných modeloch, moderné štruktúry financovania a inteligentné technológie. S rastúcim dôrazom na automatizáciu, energetickú efektívnosť a udržateľnosť dbáme o to, aby naši klienti tieto trendy dokázali hladko začleniť do svojho strategického plánovania a prevádzkových činností a získavali tak konkurenčné výhody v tomto dynamickom prostredí.

Zastupujeme široké spektrum klientov, vrátane medzinárodných a domácich developerov a investorov v oblasti nehnuteľností. Medzi naše projekty patria elektrárne a priemyselné areály, logistické parky, kancelárske budovy, nákupné centrá, maloobchodné a rezidenčné nehnuteľnosti, hotely a multifunkčné objekty. Rôznorodá je aj škála našich služieb, od komplexného poradenstva pre rozsiahle developerské projekty, až po špecifické zadania týkajúce sa rôznych typov nehnuteľností.

V spolupráci s našimi špecialistami na korporátne právo, M&A, projekty, financie a súdne spory poskytujeme podnikateľom v tomto odvetví všetky typy poradenstva. Našich klientov sprevádzame v každej fáze ich projektov: od akvizícií nehnuteľností a návrhu projektov, až po plánovanie, výstavbu a prevádzku. Klientov taktiež podporujeme v komerčných činnostiach a zhodnocovaní ich projektov, pri reštrukturalizáciách, spoločných podnikoch, predajoch a pri riešení zložitých stavebných sporov.

Logistické reality

Riešime právne aspekty zriaďovania a optimalizácie logistických centier, vrátane zmlúv, územného plánovania, inžinierskych služieb, zákonného súladu, udržateľnosti a stratégií ďalšieho rozvoja.

Kancelárie a maloobchod

Právne služby prispôsobujeme na mieru špecifickým požiadavkám kancelárskych a maloobchodných priestorov. Náš tím sa venuje nájomným zmluvám, otázkam správy nehnuteľností a vzťahom s nájomníkmi.

Hotely a voľný čas

Poskytujeme právne poradenstvo v širokej škále otázok súvisiacich so sektorom hotelov, reštaurácií a stravovacích služieb, od nájomných zmlúv a zmlúv o developmente, až po prevádzkové zmluvy a riešenie sporov.

Energetické a infraštruktúrne projekty

Ako uznávaná firma v oblasti energetiky a infraštruktúry sa podieľame na realitných transakciách súvisiacich s energetickými a infraštruktúrnymi projektmi, pričom sa zameriavame na aspekty nadobúdania pozemkov,  súladu s reguláciami a procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Pri komplexných projektoch v energetike a infraštruktúre hrajú kľúčovú úlohu práve naše bohaté skúsenosti z tohto odvetvia, vďaka ktorým majú naši klienti istotu, že ich zámery sú vhodne nastavené tak po strategickej, ako aj právnej stránke.

Priemyselné projekty

Našich klientov sprevádzame pri budovaní priemyselných lokalít, ponúkame odborné znalosti v oblasti územného plánovania, environmentálneho práva a stavebných zmlúv. Naši právnici zohrali významnú úlohu pri etablovaní väčšiny medzinárodných automobiliek s výrobou na Slovensku. Práve vďaka tomu dobre poznáme špecifické potreby a výzvy, ktorým čelí automobilový priemysel v miestnych podmienkach.

Akvizície a predaje

Poskytujeme poradenstvo pri akvizíciách a predajoch všetkých typov nehnuteľností.  Vďaka dobrej orientácii vo všetkých segmentoch realitného trhu, dokážeme identifikovať a vyriešiť kritické otázky, ktorú sú kľúčové pre úspech našich klientov.

Samospráva

Miestne samosprávy čelia jedinečným právnym výzvam, ktoré si vyžadujú nielen dôkladné porozumenie obchodnoprávnym otázkam, ale aj podrobné znalosti verejnoprávnych obmedzení. Náš tím sa špecializuje na poskytovanie strategického právneho poradenstva pre obce a mestá, najmä v oblastiach ako je verejné obstarávanie, štátna pomoc a nakladanie s obecným majetkom. V rámci nášho prístupu sa snažíme pri riešení kľúčových právnych výziev aktívne spolupracovať s vládnymi orgánmi a inštitúciami EÚ. Taktiež sme pripravení brániť samosprávy na akomkoľvek súdnom fóre.

Samosprávy majú k dispozícii obmedzené rozpočtové zdroje, ale zároveň nesú čoraz väčšiu zodpovednosť za verejné služby. To si vyžaduje efektívne riadenie ich aktív, a to vrátane tých, ktoré vlastnia spoločnosti patriace samospráve. Súčasťou úspešných projektov sú čoraz častejšie partnerstvá so súkromným sektorom. Tie vyžadujú od právnikov kreatívny prístup spolu s jasnou orientáciou v právom stanovených mantineloch a za účelom zabezpečenia komerčnej životaschopnosti takýchto transakcií.

Radíme aj súkromným subjektom, ktoré vstupujú do zmluvných vzťahov so samosprávou. Aby sa predišlo prípadnej neúčinnosti zmlúv alebo ich súdnemu spochybňovaniu, je kľúčové, aby bola takáto spolupráca v súlade so všetkými nevyhnutnými požiadavkami verejného práva. Naším cieľom je zrozumiteľne komunikovať regulačné limity vo vzťahu k rôznym druhom verejných aktív, aby mohli byť realisticky nastavené očakávania klientov a zároveň mali obdive strany právnu istotu vo vzťahu k realizovanej transakcii. 

Obchodné & občianskoprávne spory

Náš tím rieši širokú škálu obchodných a občianskoprávnych sporov. Poskytujeme kvalifikované poradenstvo zamerané na zmluvné otázky, zodpovednosť za škodu a ďalšie oblasti sporov. Naše obranné stratégie sú špeciálne navrhnuté pre verejný sektor, aby sme zabezpečili efektívnu ochranu záujmov obcí a miest.

Verejné obstarávanie a európske fondy

Klientov sprevádzame všetkými štádiami procesu verejného obstarávania a pomáhame im pri plnení podmienok európskych fondov. Súčasťou našich služieb je účinné zastupovanie pred Úradom pre verejné obstarávanie, národnými a európskymi súdmi, ako aj počas konaní pred Európskou komisiou.

Odpadové hospodárstvo

Náš tím má bohaté skúsenosti vo všetkých aspektoch odpadového hospodárstva. V tomto rýchlo sa meniacom právnom prostredí riešime kľúčové  otázky od dohľadu nad výstavbou zariadení na spracovanie odpadu až po riadenie zberu odpadu a riešenie sporov so štátnymi orgánmi.

Stavebné otázky

Pomáhame samosprávam pri manažovaní zmlúv o výstavbe a riešime spory so zhotoviteľmi a subdodávateľmi. Naše poradenstvo je založené na hlbokej znalosti pravidiel verejného obstarávania a štátnej pomoci.

Povoľovacie konania a územné plánovanie

Máme skúsenosti s riešením zložitých situácií, ktoré sa týkajú schvaľovania územných plánov ako aj ich preskúmavania zo strany prokuratúry. Pri týchto veciach pomáhame nájsť riešenia pre samosprávy a súkromné subjekty.

Správne právo

Pomáhame samosprávam získať prehľad v zložitej spleti predpisov, ktoré ovplyvňujú ich rozhodovacie procesy. Náš tím poskytuje strategické poradenstvo, čím zabezpečuje súlad so všeobecne záväznými predpismi a pomáha pri schvaľovaní miestnych nariadení a vydávaní povolení.

Správne spory

Vďaka rozsiahlym skúsenostiam v oblasti správneho práva pomáhame samosprávam zvládnuť dohľad štátnych orgánov a prokuratúry.  Na podporu pozície našich klientov, využívame právne argumenty a precedensy z rôznych jurisdikcií Európskej únie.

Koncesie a spoločné podniky

Vďaka dôkladnej znalosti verejnoprávnych predpisov a skúsenostiam z rôznych odvetví,  pomáhame pri vytváraní dlhodobých partnerstiev, ktoré sú prínosom pre samosprávy aj súkromné subjekty.

Strategické otázky

Často nás prizývajú k riešeniu zásadných strategických otázok, ktoré ovplyvňujú budúci rozvoj obcí a miest, ako je hľadanie nových zdrojov príjmov, rozvíjanie partnerstiev so súkromným sektorom, prispôsobovanie sa legislatívnym zmenám, spolupráca s inštitúciami EÚ a riešenie dlhodobých sporov.

Life sciences, zdravotná starostlivosť a farmaceutické spoločnosti

Naše pôsobenie v oblasti zdravotnej starostlivosti a life sciences je motivované našou snahou prispieť k tomu, aby sa zdravotná starostlivosť a inovácie posunuli vpred. Naši klienti v týchto odvetviach sa stretávajú s  jedinečnými výzvami a pohybujú sa v komplexnom regulovanom prostredí. Náš skúsený tím práve preto klientom poskytuje jasné a efektívne právne usmernenia, ktoré im pomôžu zorientovať sa v prísnych reguláciách, zvládať riziká a využívať príležitosti na rast.

Budujeme si s našimi klientami dlhodobý a osobný vzťah, a dávame si záležať na tom, aby sme plne chápali ich potreby a ciele. Vďaka tomuto prístupu im dokážeme ponúknuť rady šité na mieru, ktoré riešia okamžité aj dlhodobé výzvy, ktoré pred nimi stoja. Pomáhame im pri dosahovaní ich obchodných cieľov, či už ide o riešenie otázok dodržiavania právnych predpisov, duševného vlastníctva, fúzií a akvizícií alebo súdnych sporov.

M&A

Výrobné a dodávateľské zmluvy

Licencie a duševné vlastníctvo

Dodávateľský reťazec

Regulácia

Životné prostredie

Finančné inštitúcie

V prostredí rýchlej digitalizácie a neustálych regulačných zmien sa finančné inštitúcie musia rýchlo adaptovať, aby uspokojili dynamické potreby svojich klientov aj regulačných orgánov. Pomáhame týmto inštitúciám zdokonaliť ich obchodné modely tak, aby efektívne reagovali na tieto zmeny, znižovali záťaž súvisiacu s dodržiavaním predpisov a zlepšovali svoje regulačné stratégie. Naša expertíza zahŕňa posilňovanie compliance programov a poskytovanie cieleného poradenstva pri zložitých regulačných vyšetrovaniach a otázkach.

Spolupracujeme s poprednými globálnymi bankami, poisťovňami, fintech spoločnosťami a ďalšími aktérmi na trhu ohľadom širokej škály otázok v oblasti finančnej regulácie. Naša práca pokrýva finančné služby, finančné nástroje a produkty, vrátane špecializovaných nástrojov, ako sú finančné nástroje schválené podľa Solvency II a cenné papiere  viazané na poistenie, ako aj licencovanie, zverejňovanie, marketingové pravidlá a korporátne riadenie. Na základe skúseností z významných transakcií riešime tiež regulačné aspekty fúzií a akvizícií.

Dobre sa orientujeme v cezhraničných  finančných transakciách a miestnom regulačnom prostredí, a tak pomáhame našim klientom prekonávať zložité výzvy, ktorým čelia vo finančnom odvetví. 

Regulačné vyšetrovania a šetrenia / Súdne spory

Zastupujeme finančné inštitúcie v regulačných konaniach v rámci bežnej činnosti aj na úrovni súdov, jednáme s národnými a európskymi regulátormi. Naša prax pokrýva rôzne úrovne národných obchodných, správnych a ústavných súdov, ako aj Európskeho súdneho dvora a Odvolacej rady. Okrem toho manažujeme významné udalosti z regulačného pohľadu, ako nadobudnutia a zmeny kvalifikovaných účastí. 

Regulácia kapitálových požiadaviek 

Naša firma poskytuje regulovaným finančným inštitúciám poradenstvo pri plnení a manažovaní kapitálových požiadaviek vyplývajúcich z príslušnej regulácie. To zahŕňa vydávanie viacerých finančných nástrojov schválených podľa Solvency II, ako sú napríklad podriadené konvertibilné dlhopisy kótované na viedenskej burze. Naše strategické poradenstvo prispôsobujeme tak, aby zabezpečilo súlad s právnymi predpismi a optimalizovalo finančnú štruktúru v rámci aktuálnych regulačných rámcov.

Compliance programy a revízie

Náš tím vyvíja a zdokonaľuje compliance stratégie pre finančné nástroje a produkty na medzinárodnej úrovni, poskytuje poradenstvo pri zložitých cezhraničných štruktúrach cenných papierov  viazaných na poistenie, ako aj pri schémach zaistenia, ktoré zahŕňajú konzorciá popredných globálnych zaisťovateľov. Venujeme sa tiež dôkladnej revízii compliance programov, ktoré sa týkajú požiadaviek regulačných predpisov týkajúcich sa spotrebiteľov. 

Fintech

Pre fintech spoločnosti poskytujeme strategické poradenstvo, ktoré pokrýva transakcie ohľadom zákazníckeho portfólia a inovatívne služby súvisiace s regulačnými rizikami vo finančných službách. 

Sociálna infraštruktúra

Sociálna infraštruktúra poskytuje kľúčové služby ako vzdelávanie, zdravotnú starostlivosť, bývanie a občiansku vybavenosť a je teda nevyhnutná pre rozvoj komunít a kvalitu života. Na Slovensku prebieha snaha o modernizáciu a rozšírenie siete týchto zariadení, aby zodpovedali rastúcim potrebám a moderným štandardom. Aktuálne trendy zahŕňajú zvýšenú účasť súkromného sektora na rozvoji spoločenskej infraštruktúry, zavádzanie ekologických stavebných postupov a integráciu digitálnych technológií. Ich cieľom je vybudovanie inteligentnej infraštruktúry a zvýšenie úrovne poskytovaných služieb. Riešenie týchto trendov a súvisiacich regulačných a finančných výziev si vyžaduje komplexnú právnu podporu.

Náš tím ponúka právne poradenstvo v týchto zložitých otázkach. Klientom pomáhame pri plánovaní, výstavbe a riadení rôznych projektov. Naše služby zahŕňajú analýzy uskutočniteľnosti, zabezpečenie súladu s právnymi predpismi, negociácie zmluvnej dokumentácie a riešenie sporov. Aby sme pokryli individuálne potreby každého projektu, kombinujeme naše odborné znalosti v oblasti obchodného práva, stavebníctva, povoľovacích procesov, financovania, európskeho a verejného práva.

Spolupracujeme s rôznymi zainteresovanými stranami, vrátane súkromných investorov, sponzorov, veriteľov, samospráv a neziskových organizácií, a snažíme sa zabezpečiť bezproblémovú realizáciu projektov a vyriešiť všetky právne aspekty. Pomáhame našim klientom pri zabezpečení financovania, štruktúrovaní partnerstiev, riadení obstarávacích procesov a riešení právnych problémov počas celého životného cyklu projektu.

Naším cieľom je poskytovať praktické, komerčne orientované riešenia, ktoré prispejú k úspechu týchto projektov. Vďaka úzkej spolupráci s našimi klientami uvádzame do života projekty sociálnej infraštruktúry, ktoré zvyšujú kvalitu života a podporujú udržateľný rozvoj komunít po celom Slovensku.