Už od roku 2016 pravidelne spolupracujeme s Právnickou fakultou UK v Bratislave na realizácii výnimočného programu, ktorý prepája praktické vzdelávanie študentov práva s potrebami neziskového sektora. V rámci tohto programu fakulta spolupracuje s právnikmi, ktorí ponúkajú „pro bono“ služby neziskovým organizáciám pri riešení ich právnych problémov. Usmerňujeme študentov pri ich práci, a tak zabezpečujeme výslednú kvalitu. Študenti potom svoje zistenia a riešenia predkladajú neziskovým organizáciám.

V rámci projektu sme sa podieľali na riešení viacerých právnych otázok pre neziskovú organizáciu Mareena, ktorá podporuje integráciu cudzincov prostredníctvom dobrovoľníckych programov a vzdelávacích aktivít. Usiluje sa o budovanie priateľského prostredia, ktoré spája Slovákov a cudzincov žijúcich na Slovensku, a podporuje otvorenú celospoločenskú diskusiu o otázkach migrácie, integrácie a ich riešeniach.  Spolupráca s organizáciou Mareena nám tak umožnila prispieť k zmysluplnej spoločenskej integrácii cudzincov v rámci komunity a zároveň poskytnúť praktické skúsenosti novej generácii právnikov.