Hillbridges, s.r.o. je spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom na Gorkého 4, 811 01 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, Oddiel Sro, Vložka č. 46755/B, IČO: 36 799 327. Hillbridges, s.r.o. je zapísaná v zozname spoločností s ručením obmedzeným vedenom Slovenskou advokátskou komorou a je oprávnená poskytovať právne poradenstvo v zmysle zákona o advokácii a prepisov vydaných Slovenskou advokátskou komorou.

Naši partneri sú licencovaní slovenskí advokáti a solicitori Najvyššieho súdu Anglicka a Wales. Pojem „partner“ vo vzťahu k spoločnosti Hillbridges, s.r.o. odkazuje na spoločníka spoločnosti Hillbridges, s.r.o. alebo na poradcu s podobnými kvalifikáciami a postavením v rámci organizácie tejto spoločnosti, avšak nemusí znamenať majetkovú účasť v spoločnosti Hillbridges, s.r.o., ani existenciu združenia alebo partnerstva so spoločnosťou Hillbridges, s.r.o. Zoznam partnerov je k dispozícii tu

Obsah tejto stránky je chránený autorským právom spoločnosti Hillbridges, s.r.o.

Informácie na tejto stránke sú poskytované iba pre všeobecné informačné účely. Nie je zaručené, že sú bez chýb, a preto neodporúčame sa na ne spoliehať. Nezakladajú právne ani akéhokoľvek iné poradenstvo.

Na túto stránku možno odkazovať, resp. poskytnúť link, iba pre všeobecné informačné účely. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek od vás vyžiadať odstránenie akéhokoľvek odkazu alebo linku na túto stránku.

Spoločnosť Hillbridges, s.r.o. nezodpovedá za presnosť informácií uvedených na tejto stránke, ani za žiadnu škodu (priamu alebo nepriamu), ktorú utrpí akýmkoľvek spôsobom a z akýchkoľvek dôvodov (vrátane najmä následkom vírusov alebo akejkoľvek poruchy) osoba, ktorá navštívi túto stránku alebo akúkoľvek inú stránku, ktorá prípadne odkazuje na túto stránku alebo na ktorú prípadne táto stránka odkazuje, alebo osoba, ktorá sa akokoľvek spoľahne na informácie obsiahnuté na tejto alebo takej inej stránke.

Sme krytí povinným poistením zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom advokácie kdekoľvek vo svete, a to minimálne do výšky stanovenej príslušnými právnymi predpismi, ktoré sa v danom čase vzťahujú na našu spoločnosť. Naším poisťovateľom je Allianz – Slovenská poisťovňa, a. Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava (hlavný spolupoisťovateľ) a Colonnade Insurance SA, rue Eugène Ruppert 20, L-2453 Luxemburg, konajúc prostredníctvom Colonnade Insurance SA, pobočka poisťovne z iného členského štátu, Štúrova 27, SK – 042 80 Košice, Slovensko (spolupoisťovateľ).