„Peter Hodál je profesionál s bohatými odbornými skúsenosťami a znalosťami.“

Legal 500

Vybrané skúsenosti

  • poradenstvo pre vládu SR v súvislosti s projektom PPP diaľnice D4/R7 v oblasti obstarávania, financovania, výstavby a štátnej pomoci; pomáhal pri rokovaniach s bankovými syndikátmi a multilaterálnymi finančnými inštitúciami a pri riešení sporov po finančnom ukončení projektu*

  • zastupovanie vlastníka a developera Národného futbalového štadióna v súvislosti so spormi týkajúcimi sa verejného obstarávania a štátnej pomoci pred slovenskými súdmi aj Európskym súdnym dvorom

  • zastupovanie jednej z najväčších chemických spoločností na Slovensku v súvislosti s vyšetrovaním štátnej pomoci Európskou komisiou a v následných súdnych konaniach pred Všeobecným súdom a Európskym súdnym dvorom*

  • zastupovanie Mesta Bratislava vo viacerých súdnych konaniach o nárokoch tretích strán na náhradu škody v súvislosti so stavebnými projektami a spoločnými investíciami

  • zastupovanie popredných priemyselných podnikov v prvom súdnom konaní pred Ústavným súdom SR v súvislosti s retroaktívne a neprimerane uplatnenou sadzbou dane a o nesúlade dane z emisných kvót s Ústavou SR a právom EÚ*

  • poradenstvo pre popredného hráča na slovenskom telekomunikačnom trhu pri vyšetrovaní, ktoré viedlo k začatiu viacerých konaní pred Európskou komisiou voči jeho konkurentom z dôvodu porušovania pravidiel verejného obstarávania, pravidiel štátnej pomoci a neoprávneného čerpania fondov EÚ*

  • poradenstvo pre Ministerstvo dopravy ČR v súvislosti s PPP projektom výstavby diaľnice D4 (prvý ukončený PPP projekt v ČR) vo všetkých aspektoch súvisiacich s prípravou zmluvnej dokumentácie a výberom koncesionára, vrátane financovania, zmluvných podmienok a obstarávania*

  • zastupovanie popredného medzinárodného výrobcu ložísk pre osobné a nákladné automobily pri vyšetrovaní kartelu Európskou komisiou vrátane rokovaní o urovnaní a náhrade škody*

  • zastupovanie poprednej nadnárodnej technologickej spoločnosti pri viacerých vyšetrovaniach ekonomickej kriminality týkajúcich sa jej vzťahov so súkromnými subjektmi a verejným sektorom

  • pro bono poradenstvo pre Slovenskú republiku v dlhodobom konaní o určenie vlastníckeho práva k pozemkom školy v Bratislave*

*počas pôsobenia v predchádzajúcej firme

Profesionálne skúsenosti

Členstvo v profesijných organizáciách