Vybrané skúsenosti

 • poradenstvo pre Slovenské elektrárne pri strategických rokovaniach o zmluvách na vývoj a dodávku jadrového paliva

 • poradenstvo pre klientov v telekomunikačnom sektore, energetike a výrobnom priemysle v otázkach práva hospodárskej súťaže a štátnej pomoci

 • zastupovanie Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) vo viacerých sporoch s vysokou hodnotou týkajúcich sa budovania infraštruktúry, vrátane konaní pred komisiou pre rozhodovanie sporov (DAB), predbežných mimosúdnych riešení sporov, strategických konzultácií a prípravy pred súdnym konaním, mimosúdnych vyrovnaní a rôznych súdnych konaní

 • poradenstvo pre Slovenské elektrárne vo viacerých súdnych konaniach o žalobách proti distribučným spoločnostiam v súvislosti s tzv. G-komponentom (platba za prístup do distribučnej sústavy)

 • poradenstvo pre skupinu GLP ohľadom rôznych akvizícií pozemkov pre ich realitné projekty na Slovensku, vrátane výnimočnej akvizície cca. 330.000 m2 stavebných projektov v blízkosti medzinárodného letiska v Bratislave, a ich následnom rozvoji, výstavbe a ďalšom rozširovaní

 • poradenstvo pre vlastníka a prevádzkovateľa zariadení na výrobu a distribúciu tepla pri strategickom vstupe investičného fondu Cube Infrastructure Managers a vytvorení spoločnej mnohomiliónovej investičnej platformy na budúce investície do infraštruktúry v stredo- a východoeurópskom regióne

 • poradenstvo pre veriteľov v otázkach slovenskej legislatívy v súvislosti s refinancovaním poľského maloobchodného predajcu obuvi s dcérskymi spoločnosťami vo viacerých krajinách strednej a východnej Európy vrátane Slovenska

 • poradenstvo pre Green Renewable Energy Company týkajúce sa rôznych akvizícií zameraných na posilnenie portfólia pôsobiaceho v sektore výroby a distribúcie tepla a rôznych podporných činností na Slovensku

 • poradenstvo pre FM Reality pri financovaní a výstavbe novej obytnej štvrte v západnej časti Bratislavy

 • zastupovanie poprednej nadnárodnej technologickej spoločnosti pri viacerých vyšetrovaniach ekonomickej kriminality týkajúcich sa jej vzťahov so súkromnými subjektmi a verejným sektorom

 • pro bono právne služby pre mimovládne organizácie pôsobiace hlavne v oblasti vzdelávania a sociálnej pomoci

Profesionálne skúsenosti

Členstvo v profesijných organizáciách