Vybrané skúsenosti

  • poradenstvo pre poisťovňu pôsobiacu v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pri získaní financovania vo výške 100 miliónov EUR s cieľom nahradiť a doplniť štandardný systém zaistenia za poistné produkty ponúkané vo viacerých jurisdikciách

  • poradenstvo pre spoločnosť Sanofi pri odpredaji jej európskeho výrobcu generických liekov (Zentiva) spoločnosti Advent

  • poradenstvo pre medzinárodného investora v súvislosti s cezhraničnou fúziou vo viacerých jurisdikciách vrátane Slovenska, Cypru a Panamy

  • poradenstvo pre poisťovňu pôsobiacu v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) v oblasti nadnárodných vyšetrovacích konaní a rôznych právnych otázok týkajúcich sa rokovaní s Európskym orgánom pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) a Národnou bankou Slovenska (NBS)

  • poradenstvo pre LX Hausys, spoločnosť skupiny LX Corporation, pri akvizícii väčšinového podielu v spoločnosti c2i a jeho následnom odpredaji spoločnosti HANKUK CARBON CO., LTD.

  • poradenstvo pre Pixel Federation v súvislosti s vnútropodnikovou reštrukturalizáciou vrátane úpravy akcionárskej štruktúry medzi vlastníkmi a finančnými investormi

  • poradenstvo pre spoločnosť GCCL v rôznych oblastiach od práva obchodných spoločností cez zmluvné záležitosti až po pracovné právo

  • zastupovanie klienta v dvoch súdnych sporov voči Slovenskej republike vo veci náhrady škody v súvislosti s prijatím legislatívy v oblasti hybridnej poštovej služby v rozpore s právom EÚ

Profesionálne skúsenosti

Členstvo v profesijných organizáciách