„Miroslav Trenčan sa podieľa na národných aj medzinárodných transakciách v oblasti fúzií a akvizícií a klienti vysoko oceňujú jeho silný zmysel pre podnikanie. „Môžem sa naňho spoľahnúť nielen v právnych otázkach, ale aj v akejkoľvek obchodnej záležitosti,“ hovorí jeden z jeho klientov.“

Chambers Europe

Vybrané skúsenosti

  • poradenstvo pre poisťovňu pôsobiacu v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) vo vzťahu k národným regulátorom, európskemu regulačnému orgánu a Európskej komisii. Viedol tím zložený z lokálnych a medzinárodných právnych poradcov v regulačných konaniach vedených v ôsmich krajinách. Súčasťou týchto konaní bolo množstvo prebiehajúcich právnych sporov pred vnútroštátnymi súdmi na všetkých úrovniach (obchodné, správne a ústavný), ako aj pred Súdnym dvorom Európskej únie (CJEU) a odvolacím senátom (Board of Appeal)

  • poradenstvo pre súkromných klientov pri zakladaní rodinných podnikov a viacgeneračných štruktúr v rámci viacerých krajín strednej a západnej Európy, vrátane tradičných trustov a zvereneckých fondov, ako aj alternatívnych štruktúr, ktoré adresujú miestne právne obmedzenia

  • poradenstvo pre rozvíjajúce sa podniky (start-ups), fondy rizikového kapitálu a private equity fondy pri investíciách, predovšetkým poradenstvo pri fúziách a akvizíciách s podporou rizikového kapitálu a private equity v podnikoch pôsobiacich vo farmaceutickom, telekomunikačnom, potravinárskom, stavebnom a gaming sektore a sieťových odvetviach

  • organizácia, vedenie, riadenie a dohľad nad významnými veľkými transakciami realizovanými v regióne vrátane Rakúska, Lichtenštajnska, Nemecka, Bulharska, Cypru, Českej republiky, Moldavska, Ruska, Srbska, Slovenska, Slovinska, Turecka a Ukrajiny

  • poradenstvo pre Transpetrol pri kľúčových prevádzkových projektoch vrátane riešenia krízových situácií ako zabezpečenie alternatívnych medzinárodných trás pre dodávky ropy, spätný tok ropy, narušenie medzinárodného obchodu z dôvodu sankcií, neočakávané prerušenie cezhraničných infraštruktúrnych projektov a vypracovanie novej legislatívy (schválenej EÚ) na posilnenie podnikateľského prostredia v odvetví

  • poradenstvo pre veľkú slovenskú spoločnosť pri komplexnom redizajne 1. a 2. úrovne manažmentu a zamestnaneckej štruktúry a poradenstvo viacerým rozvíjajúcim sa podnikom s podporou rizikového kapitálu pri tvorbe a zavádzaní štruktúr podobných zamestnaneckým akciám a opciám (ESOP)

  • poradenstvo pre Slovenské elektrárne pri dostavbe jadrovej elektrárne Mochovce vrátane regulačných záležitostí a zmluvných sporov týkajúcich sa výstavby a technológií

  • poradenstvo pre Slovenské elektrárne v súvislosti s dohodami ohľadom ročnej dodávky približne 6 TWh elektrickej energie slovenskej štátom vlastnenej spoločnosti

  • poradenstvo pre poprednú európsku energetickú skupinu pri odpredaji 49 % podielu v slovenskom energetickom podniku v objeme 1,3 miliardy EUR

  • poradenstvo pre Agentúru pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov pri zavádzaní nového systému núdzových zásob ropy a ropných výrobkov na Slovensku, vrátane zabezpečenia súvisiaceho syndikovaného preklenovacieho financovania vo výške 520 miliónov EUR

Profesionálne skúsenosti

Členstvo v profesijných organizáciách

Ocenenia

Chambers Europe 2024
Miroslav Trenčan

Legal500 LEADING INDIVIDUAL 2024