„Martinova práca má tú najvyššiu kvalitu. Podarilo sa im vybudovať výnimočne kvalitnú firmu, ktorá neposkytuje len právne rady, ale dokáže poskytnúť aj usmernenie, ktoré je kľúčové pre každého investora, ktorý chce investovať alebo riešiť právne a obchodné otázky na Slovensku.“

Legal 500

Vybrané skúsenosti

 • poradenstvo pre Erste Group Bank AG, Raiffeisen Bank International AG, Apollo (rôzne fondy), J.P. Morgan SE a ďalšie subjekty v súvislosti s dočasným preklenovacím financovaním a prípravou celkovej reštrukturalizácie dlhu a záväzkov skupiny Schur, ktorej súčasťou bolo poskytnutie nových úverov v hodnote 160 miliónov EUR a odpísanie 400 miliónov EUR vo forme bankového dlhu a financovania dodávateľského reťazca

 • poradenstvo pre českú banku pri poskytnutí financovania vo výške 80 miliónov EUR slovenskému realitnému podielovému fondu v súvislosti s vyplatením jeho podielov

 • poradenstvo pre Citigroup v oblasti slovenských regulačných požiadaviek v súvislosti s jej verejnými ponukami štruktúrovaných cenných papierov, a to aj vo vzťahu k nariadeniu EÚ o prospekte, s predajnými obmedzeniami a dokumentmi s kľúčovými informáciami

 • poskytovanie poradenstva pre skupinu AVEA zastupujúcu viac než 400 veriteľov spoločnosti Arca Investments s pohľadávkami v celkovom objeme viac než 3,7 miliardy CZK v rámci významného cezhraničného insolvenčného konania voči Arca Investments na Slovensku a v Českej republike, vrátane zastupovania AVEA ako predsedu veriteľského výboru v konaní na Slovensku

 • poskytovanie poradenstva pre Bank Handlowy w Warszawie, BNP Paribas Bank Polska, mBank, Santander Bank Polska a ďalšie subjekty v súvislosti s refinancovaním spoločnosti CCC S.A., poľského maloobchodného predajcu obuvi s dcérskymi spoločnosťami vo viacerých krajinách strednej a východnej Európy

 • poradenstvo pre Slovenské elektrárne pri výstavbe a dostavbe jadrovej elektrárne Mochovce najmä v súvislosti zo získavaním územných rozhodnutí, stavebných a environmentálnych povolení

 • poradenstvo pre Slovenské elektrárne v súvislosti s dohodami ohľadom ročnej dodávky približne 6 TWh elektrickej energie slovenskej štátom vlastnenej spoločnosti

 • poradenstvo pre spoločnosť NAFTA, najväčšieho slovenského prevádzkovateľa zásobníkov zemného plynu, v súvislosti s rôznymi regulačnými otázkami v oblasti energetiky (vrátane požiadaviek na unbundling a cenovej regulácie za skladovacie služby), podnikovou reštrukturalizáciou, ako aj s otázkami slovenského práva v rozhodcovskom konaní

 • zastupovanie Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) v medzinárodnom konaní pred komisiou pre rozhodovanie sporov (Dispute Ajdudication Board – DAB) v súvislosti s diaľnicou D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala (vrátane tunela Višňové)

 • zastupovanie zhotoviteľa stavby v rámci rozhodcovského konania podľa pravidiel medzinárodného rozhodcovského súdu v Ženeve v súvislosti s výstavbou diaľničného úseku na Slovensku a jeho nárokmi voči koncesionárovi

 • zastupovanie klienta v dvoch súdnych konaniach voči Slovenskej republike za škodu spôsobenú prijatím legislatívy o hybridných poštových službách v rozpore s právom EÚ

 • zastupovanie spoločnosti Zentiva vo viacerých sporoch so špekulatívnymi minoritnými akcionármi, v daňových sporoch, ako aj v spore týkajúcom sa majetkových práv pôvodcov výrobného patentu

 • poradenstvo pre Agentúru pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov pri zavádzaní nového systému núdzových zásob ropy a ropných výrobkov na Slovensku, vrátane zabezpečenia súvisiaceho syndikovaného preklenovacieho financovania vo výške 520 miliónov EUR

 • poradenstvo pre LX Hausys, spoločnosť skupiny LG Corporation, pri akvizícii väčšinového podielu v slovenskom výrobcovi komponentov z uhlíkových vlákien pre automobilový priemysel c2i, vrátane úpravy komplexnej akcionárskej štruktúry a vzájomného odkúpenia podielov

 • poradenstvo pre poprednú európsku energetickú skupinu pri odpredaji 49 % podielu v slovenskom energetickom podniku v objeme 1,3 miliardy EUR

 • poradenstvo pre spoločnosť Sanofi pri odpredaji jej európskeho výrobcu generických liekov (Zentiva) spoločnosti Advent

Profesionálne skúsenosti

Členstvo v profesijných organizáciách