Vybrané skúsenosti

  • poradenstvo pre Slovenské elektrárne pri strategických rokovaniach o zmluvách na vývoj a dodávku jadrového paliva

  • poradenstvo pre Agentúru pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov pri zavádzaní nového systému núdzových zásob ropy a ropných výrobkov na Slovensku, vrátane zabezpečenia súvisiaceho syndikovaného preklenovacieho financovania vo výške 520 miliónov EUR

  • poradenstvo pre skupinu AVEA zastupujúcu viac než 400 veriteľov spoločnosti Arca Investments s pohľadávkami v celkovom objeme viac než 3,7 miliardy CZK v rámci významného cezhraničného insolvenčného konania voči Arca Investments na Slovensku a v Českej republike

  • poradenstvo pre veľkú medzinárodnú energetickú spoločnosť pri predložení ponuky na odkúpenie podielu v Slovenských elektrárňach od spoločnosti ENEL

  • poradenstvo v oblasti regulácie telekomunikačného sektora so zameraním na problematiku univerzálnej služby a národného roamingu

  • poradenstvo pre Pixel Federation v súvislosti s vnútropodnikovou reštrukturalizáciou vrátane úpravy akcionárskej štruktúry medzi vlastníkmi a finančnými investormi

  • poradenstvo pre spoločnosti Transpetrol, Glencore, Met Comodities a International Association of Oil Transporters pri významných transakciách súvisiacich s nákupom, skladovaním a prepravou ropy na Slovensku

  • poradenstvo pre jednu z najúspešnejších svetových automobilových spoločností v rôznych telekomunikačných regulačných otázkach týkajúcich sa navrhovaných prepojených služieb pre automobily, ako aj súvisiacich služieb

  • poradenstvo pre Slovenské elektrárne v súvislosti s dohodami ohľadom ročnej dodávky približne 6 TWh elektrickej energie slovenskej štátom vlastnenej spoločnosti

Profesionálne skúsenosti

Členstvo v profesijných organizáciách