Monika Uhnáková (Kulanová)

E-mail: monika.uhnakova@hillbridges.com

Doterajšie pôsobenie

Profesionálne skúsenosti:

  • 2018 (trvá)  Associate, Hillbridges, Bratislava
  • 2017 – 2018 Junior Associate, Hillbridges, Bratislava
  • 2014 – 2017 Právnik, Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Odbor legislatívno-právny, Bratislava
  • 2013 – 2014 Stážista, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Oddelenie sociálno-právnej ochrany detí a rodiny a sociálna kuratela
  • 2009 – 2012 Právny asistent, Dušan Sitarčík advokát, Humenné

Vzdelanie:

  • 2008 – 2013 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Právnická fakulta, Košice